Konsep Bahasa Melayu Selepas Merdeka

Bahasa secara konseptualnya diertikan sebagai satu sistem bunyi yang terdiri daripada lambang-lambang yang diujarkan oleh manusia dengan menggunakan alat artikulasi yang ada pada mereka (Siti Hajar Abdul Aziz, 2008:50). Setiap lambang ini memiliki maknanya yang yang tertentu berdasarkan kelompok masyarakat yang menuturkannya. Secara ringkasnya, bahasa dapat diperjelaskan sebagai satu sistem yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan berkongsi budaya antara satu sama lain.
            Menurut Bloch dan Trager (1942) dalam Siti Hajar Abdul Aziz (2008:50), bahasa ditakrifkan sebagai sistem lambang-lambang vokal yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, iaitu antara penutur dan pendengar. Selain itu, bahasa menurut Noam Chomsky (1957) adalah suatu set ayat, sama ada terbatas atau tidak dan setiap yang terbatas panjangnya dibina oleh set elemen yang terbatas juga (Siti Hajar Abdul Aziz, 2008:52). Berdasarkan pendapat ahli bahasa ini, dapat disimpulkan bahawa bahasa adalah suatu set ayat yang memiliki lambang-lambang bagi menyampaikan makna dalam sesebuah komunikasi.
            Bahasa Melayu pula boleh kita definisikan sebagai bahasa yang dituturkan oleh orang-orang Melayu (Siti Hajar Abdul Aziz, 2008:2). Bahasa Melayu dituturkan daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain sejak zaman-berzaman dan telah menyebabkan bahasa ini mengalami perubahan dari segi bunyi bahasa, bentuk kata, makna dan struktur ayat. Bahasa Melayu seterusnya berkembang daripada satu peringkat kepada satu peringkat dari Bahasa Melayu Kuno, kemudiannya Bahasa Melayu Klasik dan akhir sekali Bahasa Melayu Moden iaitu bahasa Melayu yang kita gunakan sehingga ke hari ini.
            Bahasa Melayu selepas merdeka pula boleh dikonsepsikan sebagai bahasa Kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu melalui peruntukan undang-undang yang terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia (Modul BMM3112 Program Pensiswazahan Guru). Bahasa Kebangsaan ialah bahasa yang dapat memperlihatkan identiti nasional dan lambang bagi sesuatu bangsa atau negara (Siti Hajar Abdul Aziz, 2008:67).Melalui Perkara 152 ini, bahasa Melayu telah mendapat taraf istimewa berbanding bahasa-bahasa lain yang digunakan di Malaysia.
            Selain itu, bahasa Melayu selepas merdeka juga boleh dikonsepsikan sebagai bahasa rasmi bagi negara Malaysia. Bahasa rasmi ialah bahasa yang digunakan dalam semua urusan rasmi sesebuah negara (Siti Hajar Abdul Aziz, 2008:65). Di Malaysia, bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa rasmi dan digunakan dalam bidang pentadbiran, perundangan, pendidikan dan perusahaan. Antara contoh penggunaannya adalah sebagai bahasa lisan para pegawai kerajaan semasa menjalankan tugas rasmi dan juga sebagai bahasa penulisan rasmi dokumen dan rekod kerajaan.
Dalam pada itu, bahasa Melayu juga telah dinobatkan sebagai bahasa Perpaduan bagi seluruh rakyat Malaysia yang terdiri daripada etnik yang pelbagai. Hal ini adalah bertujuan untuk mewujudkan persefahaman dalam kalangan rakyat Malaysia serta untuk mengelakkan timbulnya salah faham ketika berkomunikasi bersama individu yang berlainan kaum. Sebagai contoh, apabila dua pihak berkomunikasi menggunakan bahasa berlainan, maka komunikasi tersebut akan sukar untuk difahami dan perkara ini secara tidak langsung akan menimbulkan prejudis kerana tidak tahu apa yang ditutur. Oleh itu, dengan wujudnya bahasa Melayu sebagai bahasa Perpaduan ini, perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia turut dapat dipelihara. Maka, dapatlah dikonsepkan bahasa Melayu selepas merdeka sebagai bahasa yang dapat mewujudkan perpaduan dan persefahaman antara kaum di Malaysia. 
            Disamping itu, bahasa Melayu selepas merdeka juga berkait rapat dengan Undang-Undang Pelajaran 1957. Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan telah meluluskan usul dalam Penyata Razak, iaitu untuk mewujudkan suatu sistem pelajaran nasional bagi Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka yang dapat diterima oleh seluruh rakyatnya (Modul BMM3112 Program Pensiswazahan Guru). Untuk itu, bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa pengantar sistem pelajaran di Tanah Melayu dengan harapan dapat menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial dan ekonomi ke arah wujudnya satu bangsa Tanah Melayu. Dengan ini pertumbuhan bahasa dan budaya orang bukan Melayu yang menetap di negara ini dapat dipelihara (Undang-Undang Pelajaran 1957 dalam Modul BMM3112 Program Pensiswazahan Guru). Secara ringkasnya, bahasa Melayu selepas Merdeka juga boleh kita konsepsikan sebagai bahasa ilmu yang dapat membangunkan kebudayaan, ekonomi dan sosial masyarakat Persekutuan Tanah Melayu serta dapat membina jati dirinasional dalam kalangan mereka.

            Secara keseluruhannya bahasa Melayu selepas merdeka memiliki empat konsep utama iaitu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Bahasa Melayu pada era ini telah digunakan sebagai suatu medium bagi mewujudkan identiti nasional dalam kalangan rakyat Malaysia melalui penggunaannya sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa ilmu dan bahasa perpaduan.

Faktor Perubahan Makna dalam Bahasa

FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN MAKNA
Makna merupakan satu unsur penting dalam mana-mana ujaran atau tulisan. Tanpa unsur ini, maka apa sahaja yang diujarkan atau yang dituliskan tidak akan memberi sebarang kefahaman kepada orang yang dilawan bercakap atau orang yang membaca sesuatu yang ditulis.
Dalam suatu bahasa, perubahan makna merupakan salah satu fenomena bahasa yang selalu berlaku dalam mana-mana bahasa di dunia ini. Oleh sebab sifat dinamis dan evolusinya, dan akibat terdedah kepada pelbagai fenomena seperti perubahan disebabkan oleh;

Perubahan Kerana Perkembangan Bahasa itu Sendiri.
Makna kata berubah kerana perkembangan bahasa itu sendiri. Terdapat perkataan-perkataan yang mengalami perubahan dari segi makna dibandingkan dengan makna asal perkataan tersebut. Misalnya perkataan “belayar” pada suatu ketika dahulu digunakan untuk perahu yang ada layar sahaja, tetapi kini telah berubah makna kerana kapal sekarang tidak belayar tetapi menggunakan kuasa tenaga.
Demikian juga perkataan “ tangan”, pada asalnya dirujuk kepada salah satu anggota badan. Tetapi, makan itu telah berubah mencakupi makna ‘menguruskan’, ‘ mengendalikan’, dalam ayat seperti “ Kita perlu berhati-hati ketika menangani kes ini”. Ada kalanya makna negatif berubah menjadi makna positif disebabkan penggunaan dalam bahasa. Sebagai contoh, kita sering menemukan ayat atau ujaran Gejala penukaran kod amat berleluasa di kalangan pengguna bahasa Melayu”. Dalam contoh ini, perkataan ‘gejala’ bukan dinyatakan sebagai suatu unsur negatif, tetapi sebagai suatu kejadian. Perubahan seperti ini banyak berlaku dalam bahasa kerana sebab-sebab perubahan bahasa itu sendiri.
Selain daripada itu perkataan “ hayat” dahulunya perkataan ini dimaksudkan dengan “hidup” tetapi sekarang ia telah mengalami perubahan. Ini dapat dilihat dari contoh ujaran berikut, “ Ia menghayati sepenuhnya kandungan syarahan itu”. Dalam ayat ini perkataan “ menghayati” bukanlah membawa maksud “ menghidupkan” tetapi “ mengikuti dengan sepenuhnya”. Perkataan “hantu” dalam contoh “ Kejadian itu menghantui fikirannya”, “hantu” itu bukan lagi merupakan makhluk tetapi membawa makna “ mengganggu”.
Selain itu, disebabkan kemajuan sains dan teknologi banyak perkataan yang telah mengalami perubahan makna. Sebagai contoh, perkataan “taman”, di mana pada asalnya ia hanya digunakan untuk merujuk kepada ‘ kebun bunga’, tetapi maknanya telah berubah menjadi “ kawasan perumahan” , “ kawasan perindustrian”, dan “ kawasan alam semula jadi” seperti Taman Negara Bako. Demikian juga dengan perkataan “ datuk”, kini bukan sahaja digunakan untuk merujuk kepada “bapa kepada ayah seseorang” malah sebagai gelaran kehormat oleh raja-raja bagi orang-orang tertentu kerana jasa mereka.
Demikianlah perubahan berlaku kerana proses perkembangan bahasa itu sendiri di mana pengguna bahasa mengubah makna bahasa itu mengikut peredaran masa dan keadaan semasa.

Perubahan Kerana tanggapan penutur
Selain daripada perubahan disebabkan oleh perkembangan bahasa itu sendiri tanggapan penutur juga memainkan peranan atau penyebab kepada perubahan maksud sesuatu perkataan itu. Umpamanya perkataan “ abang”, yang asalnya ialah panggilan kepada saudara lelaki yang lebih tua, tetapi sekarang ianya digunakan juga untuk memanggil orang lelaki yang lebih tua tanpa mengira saudara atau tidak. Di samping itu ada juga sesetengah orang menggunakan perkataan “abang” sebagai panggilan untuk suaminya.
Perkataan “saudara” pula pada asalnya dimaksudkan kepada “ saudara kandung” tetapi makna perkataan saudara telah berubah kepada semua orang yang mempunyai “ pertalian darah atau kekeluargaan”. Di samping itu ada juga pengguna atau penutur bahasa Melayu cenderung menggunakan perkataan “saudara” dengan tanggapan yang lebih luas misalnya “ saudara sesame Islam”. Di sini nyata, bahawa hubungan itu bukan lagi merupakan hubungan kerana pertalian darah tetapi juga pertalian agama. Daripada dua contoh di atas, tanggapan penutur terhadap sesuatu perkataan juga merupakan faktor kepada perubahan makna perkataan itu sendiri.
Perubahan Kerana Perluasan Maksud
Perluasan maksud berlaku apabila sesuatu perkataan yang mempunyai satu makna memiliki makna-makna yang lain. Perkataan “ saudara”, misalnya pada mulanya bermaksud orang yang sama ayah dan ibu. Kemudian maknanya diperluaskan meliputi orang yang ada hubungan kekeluargaan. Akhir sekali perkataan ini menjadi sebagai bentuk panggilan sebagai kata ganti nama diri orang kedua, terutamanya kepada orang laki-laki.
Selain itu, disebabkan kemajuan sains dan teknologi banyak perkataan yang telah mengalami perubahan makna. Sebagai contoh, perkataan “taman”, di mana pada asalnya ia hanya digunakan untuk merujuk kepada ‘ kebun bunga’, tetapi maknanya sekarang telah diperluaskan untuk mencakupi makna tambahan seperti “ kawasan perumahan” , “ kawasan perindustrian”, dan “ kawasan alam semula jadi” seperti Taman Hidupan Liar.   
            Selain daripada dua perkataan di atas, perkataan “semangat” juga mengalami perubahan kerana perluasan maksud. Pada asalnya makna perkataan “ semangat” ialah “jiwa” atau “roh”. Tetapi perkataan ini kemudiannya diperluaskan maksudnya menjadi “ perasaan” misalnya “ semangat kemerdekaan”, semangat patriotisme” dan juga kepada “ kemahuan atau keinginan yang tinggi” seperti dalam contoh berikut, “Dia mempunyai semangat ingin berjaya dalam hidup”.
Perubahan kerana pembatasan atau penyempitan maksud
Makna sesuatu perkataan boleh juga di batas kan untuk tujuan-tujuan tertentu. Sebagai contoh perkataan “ sarjana”, pada mulanya perkataan ini digunakan untuk merujuk orang yang pandai atau bijak, seorang cendekiawan. Pada masa kini, perkataan ini lazimnya telah disempitkan atau di batas kan untuk merujuk kepada “ orang yang telah lulus ijazah pertama, seperti “ Sarjana Muda Sastera dan Sarjana Muda Ekonomi” atau selepas ijazah pertama, seperti “Sarjana Sastera dan Sarjana Ekonomi”.
Perkataan “pendeta” asalnya membawa makna “orang yang berilmu”, seperti “Pendeta Za’ba,” seorang tokoh bahasa. Maksud perkataan ini , mengikut Abdul Chaer (1995) telah di sempitkan untuk mencakupi makna “ guru agama Kristian”.
            Timbulnya kepentingan membataskan maksud bagi sesuatu perkataan ini pada umumnya adalah untuk menentukan istilah supaya penggunaannya khusus untuk bidang-bidang tertentu. Contohnya perkataan “ sendi” yang asalnya bermaksud “ tempat ruas tulang berhubung”. Dalam ilmu bahasa perkataan “ sendi” diajukan khusus kepada kata-kata yang berfungsi menghubungkan di antara perkataan dengan perkataan atau antara ayat dengan ayat.

Perubahan kerana tujuan simbolik dan stilistik
Perubahan makna kerana tujuan simbolik dan stilistik ini biasa kita lihat dalam hasil karya berbentuk sastera khususnya dalam puisi. Contohnya perkataan “kumbang” dan “bunga” selalu dikaitkan maknanya dengan makna yang tertentu seperti “ kumbang = lelaki “ dan “ bunga = perempuan”, bukan lagi ditujukan kepada nama sejenis kumbang dan nama sejenis tumbuhan. Selain daripada itu warna juga dijadikan sebagai simbolik untuk menerangkan sesuatu maksud contohnya, “merah” dimaksudkan dengan “ keberanian” , “hitam” dipadankan dengan “ kesedihan dan “ putih” adalah “ kesucian”.

Selain daripada itu unsur-unsur personifikasi juga menunjukkan perubahan makna yang seperti ini. Sebagai contoh “ daun melambai” dan “dada langit” ianya tidak membawa maksud yang daun boleh melakukan perbuatan “melambai” sebagaimana perlakuan manusia dan langit mempunyai dada. “ Daun melambai” dan “ dada langit” sebenarnya hanyalah kiasan atau perumpamaan kepada “ daun yang bergerak akibat tiupan angina” dan “ keluasan dan lapangnya langit apabila dipandang dari bumi”. Contoh -contoh seperti ini menunjukkan keindahan bahasa dan merupakan satu gaya penulisannya dapat menggambarkan sesuatu dengan indah dan menarik ( Raminah Sabran dan Rahim Syam, 1984: 290-4).

Konsep Perubahan Makna

Perubahan makna merupakan salah satu fenomena bahasa yang selalu berlaku dalam mana-mana bahasa didunia ini. Oleh sebab sifat dinamis dan evolusinya, dan akibat terdedah kepada pelbagai fenomena seperti pertembungan dengan bahasa-bahasa lain, serta faktor-faktor sosial seperti tabu, kemasukan idea-idea baharu dan perkembangan ilmu baharu seperti sains dan teknologi, maka bahasa sentiasa menampilkan perubahan makna.
Menurut Ullmann (1957), menyenaraikan enam sebab perubahan makna; antaranya termasuklah sebab-sebab linguistik (bahasa), sejarah, social, psikologi, pengaruh luar, dan keperluan untuk kata baharu. Sementara itu, Bloomfield (1992) pula menyenaraikan sembilan jenis perubahan yang berlaku dalam bahasa. Menurut beliau, perubahan makna dalam bahasa berlaku akibat daripada perluasan makna, penyempitan makna, metafora, metonimi, sinekdoksi, hiperbola, litotes, pejorasi, dan ameliorasi.
Sehubungan dengan itu menurut S. Nathesan lagi, didapati sejak zaman dahulu lagi bahasa Melayu sebagai bahasa dinamik telah mengalami perubahan dari segi struktur dan kosa katanya. Dalam kajian semantik leksikal ini, kosa kata bahasa melayu ini ditinjau dari segi diakronik, iaitu perkembangan leksikal dan makna kata tersebut dalam Bahasa melayu.
Selain itu, kajian semantik leksikal menurut Ullman (1957:34), merupakan domain kajian makna perkataan akan meneliti makna perkataan, kesignifikan imbuhan, perbezaan antara makna kata majmuk dengan komponennya dan lain-lain. Kajian ini berusaha untuk meneliti perubahan dalam semantik yang dialami oleh Bahasa Melayu. Justeru, untuk tujuan ini, kosa kata Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris disusun oleh Frank Swettenham pada tahun 1881 dijadikan asas kosa kata Bahasa Melayu untuk melihat perubahan makna pada kosa kata tersebut, diteliti pula Kamus Inggeris-Melayu Dewan Edisi Ringkas yang diterbitkan pada tahun 1995.
Menurut Stren ( 1965: 163) perubahan makna bagi suatu kata ialah “ apabila sesuatu kata digunakan untuk menyatakan sesuatu makna yang belum pernah dinyatakan lagi” Seterusnya, definisi perluasan makna menurut Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof (2008:240), diertikan sebagai proses meluaskan atau memperbesar komponen makna suatu perkataan, manakala proses penyempitan pula adalah proses mengecilkan atau mengurangkan komponen makna suatu perkataan.

Misalnya, contoh bagi perluasan makna kata taman, pada suatu masa dahulu hanya digunakan untuk merujuk kepada ‘kebun bunga’ atau ‘taman bunga’ sahaja, tetapi maknanya sekarang telah diperluaskan untuk mencakupi makna tambahan seperti ‘kawasan perumahan’, kawasan perindustrian’ dan ‘kawasan alam semula jadi seperti Taman Kinabalu’. Dalam hal ini, Wittgenstein dalam bukunya Philosophical Investigations (1953), yang juga seorang ahli falsafah yang terkenal, pernah dengan tegas menyatakan bahawa makna kata tidak dapat diketahui kecuali dilihat dalam penggunaannya, atau dalam konteks penggunaannya.  Demikian juga, Ullmann telah berhujah bahawa, makna perkataan hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian terhadap penggunaannya sahaja.

Konsep Makna

Bidang makna atau semantik, sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik kerana bahasa tidak akan sempurna jika tidak ada unsur makna. Makna merupakan satu unsur penting dalam mana-mana ujaran atau tulisan. Tanpa unsur ini, maka apa sahaja yang diujarkan atau yang dituliskan tidak akan memberi sebarang kefahaman kepada orang yang dilawan bercakap atau orang yang membaca sesuatu yang ditulis. Bahasa, menurut R. H. Robbins (1952) menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Firth (1944) pula menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam kajian bahasa.  Lazimnya, kata ‘makna’ memberi erti ‘maksud’ atau ‘erti’.

Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat. Setiap perkataan dan setiap ayat lazimnya dikaitkan sekurang-kurangnya dengan satu makna. Bagi ayat persoalannya sangat rumit. Dalam setiap bahasa untuk membentuk suatu ayat, perkataan hendaklah disusun dan untuk mendapatkan makna ayat bergatung pada makna perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut. Terdapat juga perkataan yang memiliki dua makna dan ada juga yang mempunyai tiga makna. Adakalanya terdapat juga perkataan yang digunakan tanpa membawa apa-apa makna.

Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberi bermacam-macam pengertian lagi.  Misalnya, Ogden dan Richard dalam buku  The Meaning of Meaning (1956) pernah memberikan 16 pengertian dan erti bagi makna; antaranya, makna adalah suatu yang intrinsik, pokok, kemahuan, dan suatu peristiwa yang diharapkan.  Istilah semantik agak baharu digunakan jika dibandingkan dengan istilah bidang-bidang ilmu yang lain iaitu dicipta pada akhir abad ke-19.
 Bloomfield mentakrifkan makna sebagai suatu bentuk linguistik sebagai keadaan apabila penutur tersebut mengujarkannya dengan gerak balas yang dijangkakan daripada pendengar. Seseorang itu boleh mentakrifkan makna sesuatu bentuk pertuturan dengan tepat apabila makna ini berkaitan dengan pengetahuan saintifik yang dimiliki oleh seseorang ( Leonard Bloomfield, 1992).
Menurut Zabech, semantik dalam peristilahan moden digunakan dengan maksud ‘kajian tentang hubungan antara item-item bahasa seperti perkataan, penamaan (nama am dan nama khas), ekspresi predikat.  Kata semantik berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang membawa makna significant iaitu ‘penting’ atau ‘beerti’ ( Hashim Musa, Ong Chin Guan, 1998). Selain itu, ‘sema’ juga  beerti tanda atau lambang. Dalam bidang linguistik, semantik ialah bidang yang  mengkaji makna atau erti dalam bahasa ( Nik Safiah Karim, 2001). Semantik atau kajian makna adalah satu bidang yang luas, mencakupi kebanyakan daripada struktur dan fungsi bahasa dan juga masalah dalam kajian psikologi, falsafah dan antropologi. 

Pada kebiasaan kita berpendapat bahawa makna sesuatu bahasa akan mudah difahami dalam bentuk ayat. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang definisi konsep makna ayat penulis telah mengambil kira pendapat beberapa tokoh bahasa untuk mendapatkan idea yang lebih jelas tentang makna ayat. Menurut Stuart Chase  (1938 : 7 ) menerangkan makna secara “ operasional”, iaitu The truth meaning of word is to be found by observing what the man does with it, not what he says about it.

Menurut Wittgenstien (1953) menegaskan bahawa makna perkataan adalah penggunaan perkataan dalam bahasa. ( the meaning of words is use in the language ).Menurut Za’ba (2000:264 ) apabila kita bercakap atau menulis, kita memakai susunan perkataan yang sekumpul-sekumpul dengan tentu hujung pangkalnya dan tempat berhentinya, serta memberi faham yang sempurna tiap-tiap sekumpul kata yang dikatakan itu. Tiap-tiap sekumpul perkataan yang sempurna maksudnya demikian tetaplah tak dapat tidak ia mencakapkan darihal sesuatu benda dan menyatakan apa hal benda itu.


Terdapat beberapa jenis makna dalam bahasa Melayu antaranya ialah, makna konsepsual,  makna konotatif, makna stilistik, makna afektif, makna refleksi, makna kolokatif, dan makna tematik. Jenis-jenis makna ini dapat memberikan gambaran yang tertentu daripada maksud tersurat dan tersirat. 

Faktor Kewujudan Dialek Sosial

Secara umumnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya dialek sosial dalam sesuatu bahasa. Faktor tersebut terdiri daripada  faktor geografi, politik, penjajahan, perdagangan, masa dan seumpamanya (Abdul Hamid Mahmood, 1994:1).
Dari segi geografi, dialek ini muncul hasil daripada wujudnya perbezaan dari segi udara, keadaan negara, suasana, bukit-bukau, sungai-sungai dan laut yang mana faktor-faktor ini telah menyebabkan manusia menetap di tempat-tempat tersebut. Hal ini secara tidak langsung telah menjana penyumbang kepada perkembangan bahasa yang tersendiri di sesetengah tempat. Kita mengambil contohdi Malaysia, bentuk muka buminya yang terdiri daripada bukit-bukau, hutan rimba dan sungai telah menjadi satu halangan kepada penduduknya untuk berhubung dengan masyarakat di tempat lain (Abdul Hamid Mahmood, 1994:1), maka penduduk yang terhad perhubungannya itu akan mencipta suatu gaya bahasa atau gaya pertuturan yang tersendiri bagi kawasan yang mereka diami itu yang mana gaya pertuturan itu bersifat tersendiri dan tidak sama dengan gaya pertuturan di tempat lain. Misalnya di negeri Kedah, penduduknya menuturkan dialek Melayu Kedah sementara di Pahang pula, penduduknya menuturkan dialek Melayu Pahang. Seperti yang kita tahu Kedah dan Pahang terpisah oleh bentuk muka bumi yang dipanggil Banjaran Titiwangsa. Faktor inilah sebenarnya yang telah menyebabkan dialek masyarakat di negeri Kedah dan masyarakat di negeri Pahang ini berbeza.
Faktor yang berikutnya adalah politik. Di Malaysia, dasar politiknya telah membahagikan negara Malaysia kepada unit-unit politik yang lebih kecil iaitu negeri. Unit-unit kecil yang disebut negeri inilah yang akhirnya telah menimbulkan pelbagai dialek dalam bahasa Melayu di Malaysia. Antara dialek-dialek yang wujud berdasarkan unit yang dipanggil negeri ini adalah seperti dialek Melayu Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah dan Sarawak. Setiap dialek ini mempunyai perbezaannya yang tersendiri. Sebagai contoh, jika dalam bahasa Melayu standard perbuatan membaling disebut membaling, tetapi berbeza di negeri Sarawak, perbuatan membaling di negeri Sarawak disebut sebagai menikam, begitu juga dengan perkataan cantik, di Sarawak masyarakatnya menyebut cantik sebagai kacak. Perbezaan sebutan ini jelas menunjukkan bahawa faktor politik sesuatu negeri itu juga memainkan peranan dalam proses kewujudan dialek-dialek sosial ini.
Faktor yang seterusnya adalah penjajahan. Melalui penjajahan, penjajah akan meninggalkan warisan linguistiknya semasa sesuatu kawasan dijajah. Misalnya di negara India, kebanyakkan masyarakatnya lebih fasih bertutur dalam bahasa Inggeris berbanding dalam bahasa India itu sendiri. Hal ini kerana, penjajah British yang menjajah India dahulu telah menyemai dan meninggalkan warisan linguistik mereka di India. Bukti yang jelas penjajah British meninggalkan warisan linguistik mereka di India adalah wujud dialek Standard English Indian dalam cabang bahasa Inggeris.

Secara keseluruhannya, faktor-faktor inilah telah menyebabkan wujudnya perbezaan dari segi latar belakang masyarakat di sesuatu tempat yang mana masyarakat inilah seterusnya telah mencipta dialek sebagai identiti mereka. 

Konsep Dialek

Istilah dialek berasal daripada perkataan Greek, dialektos yang merujuk kepada kepelbagaian ciri bahasa yang dituturkan oleh sekumpulan pengguna atau penutur sesuatu bahasa (Siti Hajar Abdul Aziz, 2009:81). Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat pula,dialek bermaksud satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard (2010:348).
            Menurut pandangan ahli bahasa dan ahli dialektologi pula, dialek mempunyai pelbagai definisi. Namun demikian, sehingga hari ini masih belum ada kata sepakat dalam kalangan ahli bahasa mahupun ahli dialektologi tentang definisi sebenar istilah dialek ini (Ajid Che Kob dalam Zulkifley Hamid et al, (2007:129). Ahli-ahli bahasa hanya mendefinisikan dialek mengikut pandangan dan tafsiran mereka sendiri sahaja. Mario Pei dan Frank Gaynor (Dictionary of Linguistics, 1954:50) dalam Zulkifley Hamid et al, (2007:129) mentakrifkan dialek sebagai suatu bentuk bahasa, dituturkan di kawasan atau daerah tertentu serta memperlihatkan perbezaan yang memadai dengan bentuk baku atau bentuk persuratan bahasa tersebut dari segi sebutan, binaan tatabahasa dan penggunaan perkataan secara idiomatik untuk dianggap ketara berbeza, namun perbezaan tersebut belum begitu banyak atau meluas daripada dialek-dialek lain dalam bahasa tersebut untuk dianggap sebagai bahasa yang berbeza. Dalam bahasa yang lebih mudah, dialek menurut Mario Pei dan Frank Gaynor ini adalah satu bentuk bahasa yang dituturkan di suatu tempat yang mana bahasa tersebut sedikit berbeza dengan bahasa ibundanya, meskipun begitu perbezaan yang wujud itu masih belum cukup untuk menjadikannya sebagai bahasa lain atau bahasa baharu. Sebagai contoh, di Malaysia kita bertutur dan berkomunikasi dalam bahasa Melayu, akan tetapi di sebuah negeri di Malaysia penduduknya menutur bahasa yang agak berlainan bunyinya dengan bahasa Melayu, misalnya di negeri Kelantan. Penduduknya bertutur menggunakan bahasa Melayu Kelantan yang mana dari segi fonetik dan fonologinya berbeza dengan bahasa Melayu, akan tetapi perbezaan tersebut masih belum cukup untuk menjadikan bahasa Melayu Kelantan itu sebagai suatu bahasa yang baharu. Maka bahasa itulah yang kita sebut sebagai dialek; dialek Kelantan.
            Menurut Abdul Hamid Mahmood pula, dialek ialah variasi daripada satu bahasa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam satu-satu masyarakat bahasa. Dialek mempunyai bentuk tertentu, dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bentuk yang standard dari segi sebutan, tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu, tetapi perbezaannya tidaklah begitu besar untuk dianggap sebagai satu bahasa yang lain (1994:1). Definisi yang dikemukakan oleh Abdul Hamid Mahmood ini tidak jauh bezanya dengan definisi yang dikemukakan oleh Mario Pei dan Frank Gaynor tadi. Mereka bersependapat bahawa dialek bukanlah suatu bentuk bahasa yang lain.

            Ahli linguistik antropologi pula menghuraikan dialek sebagai satu bentuk bahasa khusus yang digunakan oleh sesuatu komuniti penutur (Siti Hajar Abdul Aziz, 2009:82). Mereka menjelaskan perbezaan antara bahasa dan dialek dengan menggunakan analogi iaitu dengan mengaitkannya dengan perbezaan antara sesuatu yang abstrak dengan yang konkrit. Berdasarkan pandangan ini, seorang penutur sebenarnya tidak menuturkan bahasa, sebaliknya mereka menuturkan dialek daripada suatu bahasa. Maka jelaslah bahawa dialek bukanlah satu bentuk bahasa baharu, sebaliknya suatu variasi atau gaya bahasa yang muncul dari sesuatu bahasa. Contohnya bahasa Inggeris, dalam bahasa Inggeris itu sendiri terdapat beberapa dialek antaranya, Standard English British, Standard English American dan Standard English Indian.

Konsep Sosiolinguistik

Sosiolinguistik merupakan suatu bidang atau disiplin ilmu yang amat penting dalam ilmu bahasa. Istilah Sosiolinguistik terbentuk daripada dua istilah, iaitu daripada istiliah sosiologi yang dipendekkan menjadi sosio dan juga istilah linguistik. Sosiologi menurut Kamus Dewan Edisi Keempat didefinisikan sebagai kajian tentang organisasi, kehidupan dan masyarakat manusia (2010:1519). Manakala istilah linguistik pula bermaksud kajian saintifik tentang bahasa (2010:945). Jadi, secara ringkasnya, sosiolinguistik boleh kita perjelaskan sebagai kajian saintifik tentang bahasa dalam sesebuah organisai, kehidupan dan dalam sesebuah masyarakat manusia.
            Menurut Profesor Teo Kok Seong dalam Zulkifley Hamid et al (2007:114) pula, sisiolinguistik adalah suatu bidang pengajian dan pengkajian yang menggabungkan dua disiplin iaitu sosiologi dan linguistik. Sosiologi memberi tumpuan kepada dua entiti, iaitu bahasa dan masyarakat. Menurut beliau lagi, sosiolinguistik menganggap bahasa dan masyarakat sebagai satu struktur, yakni hubungan antara kedua-dua entiti ini adalah akrab sekali. Justeru, pengajian dan pengkajian sosiolinguistik bermatlamat untuk menunjukkan hubungan sistematik yang wujud antara struktur bahasa dengan struktur sosial, sama ada sesuatu struktur bahasa itu yang menyebabkan sesuatu struktur sosial tertentu atau hal sebaliknya (Teo Kok Seong, 1995:42-43 dalam Zulkifley Hamid et al, 2007:114).
            Secara lebih khususnya, sisiolinguistik sebenarnya adalah bidang yang bersifat untuk melihat bagaimana ahli masyarakat menggunakan bahasanya dalam konteks-konteks yang berlainan (Abdullah Hassan, 2007:254). Dalam hal ini, latar sesuatu masyarakat itu memainkan peranan penting dalam menentukan bagaimana kelompok masyarakat tersebut menggunakan bahasa mereka. Antara faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa dalam sesebuah kelompok masyarakat adalah seperti daerah petempatan, taraf pendidikan, kelas sosial, pekerjaan, umur dan juga jantina. Sebagai contoh, jika dalam sesuatu masyarakat itu kebanyakkan dari mereka adalah terdiri daripada golongan yang berpendidikan tinggi, maka penggunaan bahasa atau pertuturan mereka itu akan lebih teratur dan bersifat ilmiah.
            Dalam pada itu, Fishman (1972) dalam Siti Hajar Abdul Aziz (2009:62) mengatakan bahawa sosiolinguistik sebagai kajian tentang sisfat-sifat khusus bagi variasi bahasa, fungsi bahasa dan pemakaian bahasa dalam jalinan interaksi serta perubahan antara ketiga-tiganya dalam masyarakat penutur bahasa tersebut. Berdasarkan pendapat Fishman ini, dapat kita kenalpasti bahawa sosiolinguistik bersifat sebagai cara atau kaedah untuk kita melihat latar belakang seseorang atau sesebuah masyarakat itu berdasarkan bahasa yang dipertuturkan oleh mereka. Seperti yang diperkatakan oleh Fishman tadi, bidang ini adalah untuk melihat sifat-sifat khusus bagi variasi bahasa, jadinya melalui sosiolinguistik kita akan dapat mengetahui norma atau pola penggunaan bahasa sosial serta tingkah laku dan sikap terhadap bahasa yang diterima umum untuk rangkaian sosial dan masyarakat tertentu. Berdasarkan pola inilah kita akan dapat mengetahui latar belakang seseorang atau sesebuah masyarakat itu. Sebagai contoh, suatu hari kita berbual dengan seseorang yang kita tidak kenali, dalam perbualan tersebut, individu tersebut berbicara dengan bahasa yang tinggi serta menggunakan laras bahasa tertentu misalnya laras bahasa undang-undang, maka kita akan secara automatiknya akan mengetahui bahawa individu tersebut adalah seorang peguam ataupun seorang polis. Hal ini kerana, dalam laras bahasa undang-undang itu mengandungi pola atau norma yang membolehkan kita mengenalpasti latar belakar seseorang yang bercakap itu. Oleh itu, maka jelaslah bahawa bahasa mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan masyarakat.

            Secara keseluruhannya, sosiolinguistik boleh kita konsepsikan sebagai kajian tentang kesan seluruh aspek kehidupan manusia termasuk nilai-nilai budaya, pencapaian dan konteks sesuatu bahasa itu digunakan (Siti Hajar Abdul Aziz, 2009:61). Bak kata pepatah, “Bahasa Jiwa Bangsa”, bagaimana bahasa yang kita pertuturkan, begitulah gambaran jiwa kita. Jika baik bahasa kita, maka baiklah gambarannya dan jika buruk bahasa kita, maka buruklah gambarannya.

Konsep Fonetik dan Fonologi

 Secara literalnya menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, fonetik bermaksud ilmu bahasa yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya (2010:414). Manakala fonologi pula bermaksud kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa (2010:414). Kedua-dua istilah ini saling berkaitan maksudnya iaitu, berkaitan bunyi sebutan dan penyebutan bunyi dalam sesuatu bahasa. Oleh yang demikian, fonetik dan fonologi secara ringkasnya bolehlah diterangkan sebagai suatu bidang kajian bahasa yang mengkaji tentang bunyi dalam sesuatu bahasa.
            Secara konseptualnya pula, fonetik ialah kajian mengenai bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia (Indirawati Zahid et al, 2006:1). Kajian fonetik memberi tumpuan kepada fon atau bunyi-bunyi bahasa dan bagaiman bunyi-bunyi tersebut dihasilkan, didengar dan diinterpretasikan (Siti Hajar Abdul Aziz, 2008:89). Selain itu, kajian fonetik juga bertumpu pada panjang pendek, keras lembut, tekanan, intonasi dan irama (Dr. Awang Had Salleh, 1958 dalam Abdullah Hassan, 2005:40) sesuatu bunyi bahasa yang dihasilkan. Ringkasnya fonetik merupakan satu daripada bidang linguistik yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang-lambang yang menunjukkan sebutannya.
            Fonologi pula ialah suatu cabang linguistik yang mengkaji sistem dan fungsi bunyi dalam sesuatu bahasa (Rahim Aman dalam Zulkifley Hamid et al, 2007:59). Bidang fonologi juga berkait dengan kajian anatomi dan fisiologi yang berkaitan dengan organ-organ ujaran dan bagaimana manusia menggunakan organ-organ tersebut (Siti Hajar Abdul Aziz, 2008:89). Bagi Frank Parker (1994) pula, fonologi merupakan suatu bidang yang mengkaji sistem bunyi sesuatu bahasa, iaitu rumus-rumus yang menentukan aspek sebutan. Bidang kajian fonologi yang lain termasuklah cara standard untuk merakamkan suara dan kemudiannya menggambarkannya semula menggunakan simbol-simbol khusus.
            Menurut Indirawati Zahid et al pula, fonetik dan fonologi merupakan bidang kajian bahasa yang mempersoalkan tentang bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan oleh organ sebutan manusia, bagaimana bunyi-bunyi tersebut dapat diklasifikasikan, bagaimana setiap bunyi yang dikeluarkan oleh manusia itu berbeza antara satu dengan yang lain dan bagaimana pendengar dapat mengenali bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh penutur lain (2006:1). Berdasarkan persoalan-persoalan inilah maka wujudnya kajian fonetik dan fonologi dalam sesuatu bahasa.
            Fonetik dan fonologi merupakan satu daripada aspek penting dalam sesuatu bahasa kerana bidang ini mengkhususkan kepada kajian tentang bunyi-bunyi bahasa. Meskipun kedua-dua bidang ini tampak saling berkaitan, namun terdapat sedikit perbezaan antara fonetik dan fonologi ini. Bidang fonetik sebenarnya menjadi asas kepada bidang fonologi, manakala bidang fonologi menjadi input kepada kajian linguistik pada aras yang lebih tinggi, seperti morfologi dan sintaksis (Siti Hajar Abdul Azizi, 2008:90-91). Tugas fonologi dalam konteks ini adalah untuk merumuskan, menghuraikan dan menjelaskan segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa dengan teliti dan terperinci bagi menentukan peraturan dan bentuk bunyi secara spesifik.

            Kesimpulannya, fonetik dan fonologi adalah bidang yang saling berkait antara satu dengan yang lain meskipun terdapat garis pemisah yang membezakan antara kedua-dua bidang ini. Kedua-dua bidang ini membicarakan tentang aspek yang sama, iaitu kajian tentang bunyi-bunyi bahasa serta cara bagaimana sesuatu bunyi bahasa itu dihasilkan oleh manusia. 

Hubungkait Pemikiran Manusia dengan Sejarah Perkembangan Linguistik

Pemikiran merupakan sesuatu perkara yang sentiasa berkembang mengikut peredaran zaman. Saban waktu manusia akan sentiasa berfikir untuk mencari jawapan demi menjawab persoalan yang bermain dalam pemikiran mereka tentang sesuatu perkara. Begitulah juga halnya dengan perkembangan linguistik, manusia pada setiap zaman berusaha mengkaji dan menyelidiki bahasa demi mencari jawapan kepada apa yang mereka fikirkan.
            Manusia secara lumrahnya mahukan bukti yang kukuh atau empirikal sebelum mereka menerima sesuatu jawapan kepada apa yang mereka persoalkan. Untuk itu, mereka perlu menjalankan kajian bagi mengumpul bukti sebagai hujah kepada jawapan yang telah mereka temui untuk disampaikan kepada masyarakat pada zaman itu. Oleh sebab itulah, maka munculnya pelbagai kajian linguistik yang berbeza-beza mengikut peredaran zaman.
            Berikut merupakan pemikiran-pemikiran manusia yang mendasari perkembangan linguistik mengikut zaman:
      i.        Zaman Yunani
            Manusia pada zaman Yunani menganggap bahasa sebagai sesuatu yang melambangkan tamadun yang tinggi dan dikaji bagi menerangkan segala kejadian alam. Manusia pada zaman Yunani juga berfalsafah menggunakan bahasa, dan bertitik tolak dari situlah terbitnya percubaan untuk mereka mengetahui sama ada unsur bahasa seperti perkataan dan makna itu terbit secara semulajadi ataupun melalui kebiasaan. Hal ini jelas sekali menunjukkan bahawa pemikiran manusia pada zaman ini memainkan peranan penting dalam menentukkan bentuk kajian dan perkembangan linguistik pada zaman itu.
            Menurut O. Jespersen, 1959 dalam Abdullah Hassan, 2007:4, Sekiranya bahasa itu suatu unsur semulajadi, maka kita hendaklah menerima bahasa itu sebagaimana bahasa itu terbentuk. Tetapi sekiranya bahasa itu terbentuk menurut kebiasaan, maka bolehlah kita memperbaiknya apabila terdapat kekurangan.    
    ii.        Zaman Rom
            Linguistik pada zaman Rom banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri kemasyarakatannya iaitu mementingkan kekuatan, politik, negara dan peperangan (Mahdi Shuid et al, 2011:309). Justeru, kajian bahasanya banyak berkait dengan karya-karya yang cenderung  kepada aspek politik dan kenegaraan. Untuk itu, telah diwujudkan sekolah-sekolah nahu di Rom untuk mengajarkan kemahiran membaca dan mengarang kepada kanak-kanak Rom (Mahdi Shuid el al, 2011:189). Budaya keilmuan ini terus berkembang dengan pesatnya sehingga wujud sekolah Grammar yang menekankan pembelajaran unsur tatabahasa bahasa Latin di Rom. Pengajian bahasa seperti ini dianggap penting pada zaman Rom kerana pemerintahnya, iaitu Augustus mahukan semangat patriotisme meresap ke dalam masyarakatnya.
            Disampimng itu, sarjana-sarjana Rom juga telah mengkaji kitab-kitab lama karangan sarjana Yunani dan Mesir Purba yang seterusnya melahirkan tatabahasa Latin. Ilmu-ilmu dari Yunani dan Mesir Purba dicedok dan diaplikasikan ke dalam tatabahasa Latin. Bermula dari sinilah ilmu linguistik zaman Rom berkembang. Oleh yang demikian, maka terbuktilah bahawa keperluan berdasarkan pemikiran manusia pada zaman Rom yang mementingkan rasa cinta kepada negara telah membentuk perkembangan linguistiknya. 
   iii.        Zaman Pertengahan
            Perkembangan linguistik pada zaman Pertengahan lebih tertumpu kepada masyarakat Eropah. Masyarakat Eropah pada zaman tersebut telah meletakkan taraf yang teristimewa kepada bahasa Latin. Bahasa Latin juga telah diangkat sebagai bahasa ilmu pengetahuan, budaya dan diplomasi. Dalam erti kata lainnya, bahasa Latin adalah bahasa bagi mencari pekerjaan. Oleh yang demikian, wujudlah keperluan bagi masyarakat Eropah untuk mempelajari dan mengkaji bahasa tersebut.
            Kajian bahasa yang paling utama dijalankan pada zaman Pertengahan ini adalah aktiviti mengkaji dan menterjemah Kitab Injil ke dalam bahasa-bahasa tempatan (Abdullah Hassan, 2007:7). Daripada aktiviti tersebut, maka timbullah kaedah menganalisis bahasa-bahasa bagi memenuhi keperluan mengembangkan agama Kristian. Pengkaji bahasa pada zaman tersebut telah menggunakan tatabahasa Latin yang susunan Priscian sebagai acuan membina nahu bahasa-bahasa lain di Eropah, seperti yang dilakukan terhadap bahasa Eire, iaitu bahasa di negara Wales dan Iceland. Hal ini jelas sekali menggambarkan perkembangan linguistik pada zaman ini.
            Kesimpulannya, manusia pada zaman pertengahan mempelajari dan mengkaji bahasa atas tujuan memenuhi keperluan hidup dan juga menyebarkan dakwah Kristian. Mereka menjadikan bahasa sebagai medium untuk mereka menjadi lebih baik dan agama Kristian dapat disebarkan dengan lebih meluas. Maka, jelaslah bahawa perkembangan linguistik pada zaman ini dipengaruhi oleh pemikiran manusia pada zaman tersebut.\

   iv.        Zaman Arab
            Manusia pada zaman Arab menganggap akidah sebagai dasar terpenting dalam kehidupan, baik atau buruk natijah hidup seseorang itu di sisi Allah adalah bergantung kepada akidah yang diyakininya. Hal ini seterusnya telah dijadikan sebagai prinsip asas kepada pembentukan ketamadunan Islam atau tamadun Arab ini. Manusia pada zaman ini berpegang teguh kepada dua sumber, iaitu Al-Quran dan Sunnah dan juga sumber kemanusiaan yang terdiri daripada ijtihad, khazanah tamadun lain serta budaya-budaya lain.
            Prinsip ini seterusnya menjadi satu daripada pendorong manusia pada zaman Arab untuk mengkaji bahasa secara saintifik, iaitu untuk memahami dan meneliti isi kandungan Al-Quran. Pada masa ini, pengajian linguistik Arab lebih bertumpu kepada fonetik bahasa Arab khususnya dalam menghasilkan sebutan ayat-ayat Al-Quran yang tepat. Selain itu, tatabahasa Arab juga telah berkembang maju (Abdullah Hassan, 2005:6).
            Bunyi-bunyi bahasa Arab juga telah dideskripsikan dengan memilih bunyi-bunyi konsonan sahaja dan bunyi-bunyi vokal diberi fungsi sebagai bunyi yang memberi perbezaan terhadap bunyi konsonan tersebut (Abdullah Hassan, 2007:6). Pendeskripsian ini seterusnya telah menyebabkan tidak perlunya penggolongan kata dalam bahasa Arab, cukup sekadar merujuk kepada kepada bentuk paradigmanya sahaja. Pada zaman ini juga telah banyak kamus lengkap bahasa Arab ditulis oleh ahli-ahli bahasa pada zaman itu.
            Ringkasnya, pemikiran manusia pada zaman Arab yang menganggap akidah sebagai dasar terpenting dalam kehidupan telah mencetuskan perkembangan linguistik pada zaman Arab. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa pemikiran manusia pada zaman ini berperanan dalam menentukan bagaimana bentuk kajian bahasa yang dilakukan.
    v.        Zaman India
            Pada zaman India pula, manusia menganggap mempelajari bahasa sebagai memenuhi tuntutan agama. Hal ini kerana, dengan mempelajari bahasa secara terperinci, mereka dapat mengucapkan doa-doa yang terdapat dalam kitab-kitab Veda dengan lebih baik lagi. Pengajian dan pengkajian bahasa pada zaman itu bukanlah untuk mengetahui hakikat bahasa, tetapi semata-mata untuk memelihara kesucian dan ketulenan kitab-kitab agama mereka.
            Berdasarkan pemikiran yang sedemikian, maka wujudlah kajian fonologi pada zaman itu yang menekankan deskripsi sebutan secara terperinci dengan harapan deskripsi sebutan tersebut tidak akan berubah mengikut zaman. Dengan ini, jelaslah bahawa pemikiran manusia pada zaman India yang menganggap bahasa sebagai alat untuk memelihara kesucian agama mempengaruhi perkembangan linguistik pada zaman itu.
   vi.        Zaman Linguistik Pembandingan
            Pada zaman ini, telah muncul pelbagai pandangan umum mengenai bahasa. Ada antara sarjana yang mengemukakan pandangan mereka berpandukan agama, berpandukan logik dan berpandukan kajian terhadap bahasa itu sendiri. Berdasarkan pandangan yang berbeza-beza ini, maka wujudlah pelabagai jenis kajian bahasa pada zaman ini.
            Pada zaman ini, kuasa-kuasa besar Eropah mula menjelajah dan menjajah kawasan di luar Eropah dan maka menjadi satu keperluan untuk mereka mengkaji bahasa secara saintifik. Hal ini adalah bagi memenuhi tuntutan penyebaran agama Kristian oleh ahli dakwah Kristian. Maka timbullah kepentingan untuk menterjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa-bahasa kawasan jajahan tersebut.
            Bertitik tolak dari situlah, sarjana Eropah mula menyedari bahawa bahasa itu tidak tetap dan sentiasa berkembang. Hal ini seterusnya telah mendorong mereka untuk menjalankan kajian pembandingan kata-kata dan melihat banyak persamaan bentuk kata. Hasilnya, sarjana-sarjana Eropah telah membuat kesimpulan bahawa unsur-unsur yang sama dalam kata-kata itu adalah disebabkan oleh pergeseran bunyi.
            Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sarjana-sarjana bahasa di Eropah dapat mengkelaskan bahasa-bahasa mengikut keluarganya dan mencari bahasa induk bagi bahasa-bahasa Eropah. Dengan ini, mereka dapat menentukan hubungan kekeluargaan bahasa di Eropah. Sebagai contoh, mereka telah dapat mengenalpasti bahawa bahasa Sanskrit dan bahasa-bahasa Eropah berasal daripada satu induk, iaitu bahasa induk Indo-Eropah (Abdullah Hassan, 2007:10).
  vii.        Zaman Linguistik Moden
            Pada zaman ini ahli-ahli bahasa mula mengkaji bahasa secara objektif dengan tidak dipengaruhi oleh tatabahasa Yunani dan Latin. Zaman ini juga digelar sebagai zaman struktur kerana kajian bahasa yang dijalankan pada zaman ini lebih menjurus ke arah struktur bahasa. Perkembangan linguistik zaman ini dipengaruhi oleh pemikiran beberapa orang tokoh. Antaranya ialah Ferdinand De Saussure, Leonard Bloomfield dan Edward Sapir.
            Ferdinand De Saussure telah mencetuskan suatu revolusi dalam bidang linguistik dengan memulakan kajian deskriptif struktur. Beliau telah membicarakan perihal sistem vokal primitif dalam bahasa proto Indo-Eropah dan juga membezakan kajian linguistik secara sinkronik dan dikronik. Sinkronik ialah kajian tentang sesuatu item dalam bahasa manakala dikronik ialah kajian mengenai sistem bahasa (Abdullah Hassan, 2007:10).
            Selain itu, Ferdinand De Saussure juga telah menimbulkan perbezaan antara langue dan parole. Langue bermaksud lebih dekat dengan apa yang kita anggap sebagai loghat, manakala parole pula bermaksud segala ciri individu yang terkandung dalam pertuturan seseorang individu pada satu-satu masa (Abdullah Hassan, 2005:9). Ferdinand De Saussure turut berpendapat bahawa bahasa mempunyai bentuk dan bahan. Bahan bahasa menurut Saussure adalah seperti bunyi yang dituturkan dan garis-garis yang membentuk huruf. Bentuk pula ialah pola-pola perhubungan yang abstrak yang ditentukan oleh sesuatu bahasa itu sendiri.
            Berbeza pula dengan Leonard Bloomfield, beliau telah mengangkat linguistik menjadi suatu bidang kajian yang tersendiri. Beliau telah memperlihatkan dengan jelas konsep sains dalam kajiannya, iaitu suatu kenyataan yang menunjukkan bahawa semua bahan kajian hendaklah dapat diperhatikan, dianalisis dan dapat ditentukan secara empirikal. Edward Sapir pula mementingkan pendekatan kajian dari aspek antropologi dan melihat bahasa dan fungsinya dalam masyarakat yang menggunakannya.

            Kesemua pemikiran tokoh-tokoh inilah yang telah mewarnai arena linguistik moden sehingga ke hari ini. Buktinya kini kita mempelajari pelbagai cabang ilmu linguistik bermula dari fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik sehinggalah pragmatik. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa pemikiran tokoh-tokoh ini telah mempengaruhi perkembangan linguistik zaman moden.

Struktur Linguistik Bahasa Melayu

Struktur menurut Kamus Dewan Edisi Keempat merujuk kepada cara sesuatu terbina atau terbentuk daripada pelbagai bahagian, unsur, atau aspek hingga menjadi satu pola, sistem, atau bentuk tertentu (2010:1526). Linguistik pula seperti yang telah kita ketahui bermaksud bahasa. Oleh yang demikian, struktur linguistik ini dapat diterangkan sebagai cara sesuatu unsur bahasa itu terbina atau terbentuk berdasarkan beberapa bahagian atau aspek. Aspek yang membentuk bahasa terdiri daripada Fonetik dan Fonologi, Morfologi, Sintaksis, Semantik, Wacana dan Pragmatik.
      i.        Fonetik dan Fonologi
            Fonetik ialah kajian mengenai bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia (Indirawati Zahid et al, 2006:1). Kajian fonetik memberi tumpuan kepada fon atau bunyi-bunyi bahasa dan bagaiman bunyi-bunyi tersebut dihasilkan, didengar dan diinterpretasikan (Siti Hajar Abdul Aziz, 2008:89). Fonetik merupakan satu daripada bidang linguistik yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang-lambang yang menunjukkan sebutannya.
            Fonologi pula ialah suatu cabang linguistik yang mengkaji sistem dan fungsi bunyi dalam sesuatu bahasa (Rahim Aman dalam Zulkifley Hamid et al, 2007:59). Bidang kajian fonologi yang lain termasuklah cara standard untuk merakamkan suara dan kemudiannya menggambarkannya semula menggunakan simbol-simbol khusus.
    ii.        Morfologi
            Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji perkataan dari segi struktur, bentuk, dan penggolongan kata (Nik Safiah Karim et al, 2011:43). Antara perkara utama yang dikaji dalam morfologi termasuklah  cara sesuatu kata dibentuk, proses-proses yang berlaku dalam pembentukan kata dan bentuk-bentuk yang terhasil dari proses tersebut.
            Kata terbentuk dari unit-unit terkecil yang dipanggil morfem, iaitu unit tatabahasa terkecil yang bermakna dan berfungsi secara gramatis dan menjalankan tugas nahu (Lokman Abd Wahid dalam Dr Ali Mahmood et al, 2004:97). Perkataan ialah morfem dan boleh terbentuk daripada satu morfem atau lebih. Sebagai contoh, kata baca merupakan perkataan yang terhasil daripada satu morfem, manakala kata membaca merupakan contoh kata yang terhasil daripada dua morfem, iaitu mem+baca.
            Morfem terdiri daripada dua jenis, iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas ialah kata yang dapat berdiri sendiri, manakala morfem terikat pula ialah kata yang tidak dapat berdiri sendiri, iaitu morfem yang hanya wujud bersama-sama morfem lain. Contoh morfem terikat ialah imbuhan.  
   iii.        Sintaksis
            Sintaksis merupakan suatu bidang kajian tentang tatacara binaan dan cara frasa, klausa, dan ayat dibentuk (Siti Hajar Abdul Aziz, 2008:164). Sintaksis juga mengkaji tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan dan kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa.
            Ayat dibentuk berdasarkan rumus tatabahasa, iaitu mengandungi dua unsur utama, iaitu subjek dan predikat. Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan, manakala predikat ialah bahagian yang menerangkan subjek. Selain itu, ayat  dalam bahasa Melayu mempunyai bentuk yang tetap, iaitu berdasarkan pola-pola seperti berikut.
a)    Frasa Nama (FN) + Frasa Nama (FN)
b)    Frasa Nama (FN) + Frasa Kerja (FN)
c)    Frasa Nama (FN) + Frasa Adjektif (FA)
d)    Frasa Nama (FN) + Frasa Sendi Nama (FS)
            Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan, ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluaskan menjadi dua perkataan atau lebih (Lokman Abd Wahid dalam Dr Ali Mahmood et al, 2004:99). Binaan Frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Dalam susunan tatabahasa, frasa boleh menjadi konstituen kepada klausa ataupun konstituen kepada frasa itu sendiri. Frasa terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama.
            Klausa pula ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat yang menjadi konstituen ayat (Lokman Abd Wahid dalam Dr Ali Mahmood et al, 2004:99). Klausa terbahagi kepada dua jenis, iaitu klausa bebas dan klausa tak bebas.  Klausa bebas ialah klausa yang boleh berdiri sendiri sebagai ayat lengkap, manakala klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri kerana maknanya bergantung kepada klausa bebas (Siti Hajar Abdul Aziz, 2008:177-178).
   iv.        Semantik
            Semantik ialah bidang yang mengkaji makna (Abdullah Hassan, 2005:154) dalam bidang ilmu linguistik. Makna diertikan sebagai maksud, idea atau konsep yang boleh dipindahkan daripada pemikiran penutur kepada fikiran pendengar. Meskipun begitu, makna bukan ditentukan oleh makna kata semata-mata, tetapi turut ditentukan oleh faktor lain seperti intonasi, gaya, pengucapan, tujuan, konteks penutur dan pendengar. Secara ringkasnya, semantik merupakan komponen tatabahasa yang berkaitan dengan perkara abstrak yang memerlukan taakulan yang tinggi untuk memahaminya.  
    v.        Pragmatik
            Pragmatik ialah kajian bagaimana bahasa digunakan untuk berkomunikasi (Maslida Yusof dalam Zulkifley Hamid et al, 2007:197). Pragmatik meneliti bagaimana pengetahuan kita digunakan untuk memperoleh makna apabila kita mendengar atau membaca dan untuk menyampaikan makna apabila kita menulis atau bertutur. Berbeza dengan semantik, pragmatik memberi tumpuan kepada makna-makna yang tidak dapat diramalkan oleh pengetahuan linguistik sendiri iaitu mengambil kira pengetahuan tentang dunia fizikal dan sosial.

            Kajian pragmatik adalah penting dalam memahami bagaimana bahasa beroperasi. Hal ini kerana, bentuk linguistik sendiri gagal untuk menjelaskan kesemua makna yang telah kita peroleh daripada bahasa. Ringkasnya, tujuan kajian pragmatik dijalankan adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu ujaran dapat difahami. 

Sejarah Perkembangan Linguistik

            Perkembangan ilmu linguistik telah bermula pada tahun 500 SM sehinggalah ke hari ini. Dari segi pengkajiannya pula, pengkajian ilmu linguistik telah bermula pada Yunani dan diikuti zaman Iskandariah, zaman Rom, zaman pertengahan, zaman peralihan, zaman Arab, zaman India, zaman Linguistik Pembandingan serta zaman Linguistik Moden.
            Menurut catatan awal sejarah ilmu linguistik, kajian tentang bahasa telah berlaku di India seawal 800 tahun sebelum masihi lagi. Akan tetapi, permulaan kajian ilmu linguistik dikatakan bermula pada zaman Yunani. Hal ini demikian kerana, adanya penemuan kegiatan kajian orang-orang India yang didasarkan kepada kajian Panini yang telah diwartakan pada abad ke-17. Kehebatan orang Yunani dalam kajian bahasa adalah berdasarkan bukti dalam bentuk catatan yang dikaji pada zaman linguistik yang bermula di Eropah.   
      i.        Zaman Yunani
            Orang-orang Yunani mula mengkaji bahasa sejak tahun 500 SM lagi (Abdullah Hassan, 2007:4). Bagi mereka, kajian bahasa adalah termasuk dalam ilmu falsafah biarpun pada zaman itu manusia sering menganggap bahasa sebagai suatu perkara biasa dan jarang dipersoalkan. Mereka juga beranggapan bahawa bahasa adalah sesuatu yang melambangkan tamadun yang tinggi dan dikaji bagi menerangkan segala kejadian alam.
            Hal ini seterusnya telah mendorong mereka untuk mengetahui sama ada unsur bahasa seperti perkataan dan makna itu terbentuk secara semulajadi ataupun dibentuk oleh manusia melalui kebudayaan (Dr. Abdullah Hassan, 1974 dalam Abdullah Hassan, 2005:4). Berdasarkan persoalan sama ada bahasa terbentuk secara semulajadi atau melalui kebudayaan ini, maka timbullah pertentangan pendapat antara dua puak pada zaman itu, iaitu puak Naturalis dan puak Konvensyen. Puak Naturalis berpendapat bahawa kata-kata terbit secara kebetulan (Dr. Abdullah Hassan, 1974) manakala puak Konvensyen pula berpendapat bahawa perkataan terbit dengan cara kebiasaan (Dr. Abdullah Hassan, 1974).
            Selain itu, terdapat juga perbezaan pendapat dalam bentuk lain, iaitu dalam bentuk analogi dan anomali dalam perkembangan linguistik zaman Yunani. Sarjana berfahaman analogi mengatakan unsur bahasa harus dapat diseragamkan melalui analogi (Dr. Abdullah Hassan, 1974) dan sarjana yang berfahaman anomali mengatakan bahasa mengandungi ciri-ciri ketidakseragaman.
            Antara tokoh linguistik yang terkenal pada zaman Yunani adalah Plato, Aristotle dan Thrax. Penglibatan mereka dalam dunia linguistik Yunani telah banyak menyumbang kepada perkembangan bahasa pada zaman itu. Satu daripadanya adalah definisi ayat yang dimukakan oleh Plato yang mana ayat menurutnya adalah rentetan kata yang membentuk pemikiran lengkap, iaitu logos. Logos terbahagi kepada dua, iaitu onoma dan rhema (Abdullah Hassan, 2007:5). Jika kita meneliti karya Pelita Bahasa Melayu 1 oleh Za'ba, maka kita akan mendapati bahawa Za'ba menggunakan definisi yang sama bagi menerangkan ayat dalam bahasa Melayu. Za'ba telah membahagikan ayat kepada benda (onoma) dan cerita (rhema). Maka terbuktilah bahawa sumbangan mereka dalam ilmu linguistik sedikit banyak telah mewarnai ilmu bahasa Melayu kita pada zaman ini.
    ii.        Zaman Rom
            Perkembangan ilmu linguistik pada zaman Rom bermula setelah runtuhnya ketamadunan Yunani. Pada zaman ini, Rom telah menjadi pusat pengkajian keilmuan yang berkembang pesat sehingga timbulnya tatabahasa Latin yang agak lengkap oleh ahli-ahli bahasa seperti Varro dan Priscian (Abdullah Hassan, 2005:5).
            Perkembangan ini sedikit banyak telah menerima pengaruh dari tamadun Yunani. Robin (1990) dalam Modul HBML3403 muka surat 39, mengatakan bahawa orang-orang Rom telah lama dipengaruhi oleh kebudayaan dan idea intelektual Yunani. Menurutnya lagi, orang-orang Rom mempelajari cara menulis daripada orang-orang Yunani. Jadinya, tradisi keilmuan yang wujud pada zaman Rom, khususnya ilmu linguistik sebenar adalah kesinambungan nilai ilmu linguistik pada zaman Yunani. Sebahagian besar ilmu linguistik tamadun Yunani telah diterap dan disesuaikan oleh sarjana-sarjana Rom ke dalam bahasa Latin. Kesimpulannya, satu pengkodifikasian pemikiran dan konsep nahu Yunani telah berlaku dalam tradisi keilmuan pada zaman Rom.
            Antara tokoh linguistik yang terkenal pada zaman Rom ialah Marcus Terentius Varro dan Priscian. Mereka telah mencetuskan pelbagai idea tentang linguistik serta menghurai dan menganalisis tatabahasa Latin dan selok belok bahasa itu dengan olahan mereka yang tersendiri.
   iii.        Zaman Pertengahan
            Pada zaman Pertengahan, kajian linguistiknya bertumpu kepada bahasa Latin. Kedudukan bahasa Latin dan pengetahuan mengenai bahasa Latin amatlah istimewa pada zaman pertengahan di Eropah. Bahasa Latin pada masa itu dianggap sebagai bahasa ilmu pengetahuan, budaya dan diplomasi.
            Pada zaman ini, kitab Injil telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dan hasilnya menjadi bahan bertulis untuk kajian linguistik. Usaha penterjemahan ini seterusnya telah mewujudkan kaedah untuk menganalisis bahasa bagi mengembangkan agama Kristian. Usaha ini dilakukan menggunakan tatabahasa Latin susunan Priscian sebagai acuan membina tatabahasa lain (Abdullah Hassan, 2007:7), seperti yang dilakukan terhadap bahasa Eire, iaitu bahasa di negara Wales dan Iceland.
            Kajian tatabahasa pada masa itu menggabungkan sintaksis dan logik. Falsafah digunakan dalam mengkaji bahasa, iaitu dengan membincangkan kesempurnaan sesuatu ayat yang dihasilkan. Oleh itu, sesebuah ayat yang dibina hendaklah terdiri daripada kata nama dan kata kerja. Kata-kata daripada golongan kata yang lain disatukan menjadi ayat. Mereka beranggapan bahawa setiap kesimpulan mengenai tatabahasa hendaklah berdasarkan logik.
   iv.        Zaman Arab
            Setelah kejatuhan tamadun Yunani dan Rom, usaha mengkaji bahasa di Eropah mula menjadi sepi dan Eropah mula mengalami zaman gelap. Dikatakan bahawa tempoh zaman gelap Eropah bermula sejak kejatuhan empayar Rom sehingga zaman pembandingan bahasa pada abad ke-18 dan ke-19 (Modul HBML3403 muka surat 47). Sepanjang tempoh Erpoah mengalami zaman gelap, tradisi keilmuan mula berkembang pesat di ibu wilayah empayar Islam di Baghdad (Abdullah Hassan, 2007:6) yang pada masa itu merupakan pusat pengajian tinggi zaman Islam.
            Pada zaman ini, perkembangan ilmu linguistik berkembang melalui ilmu falsafah Islam yang didominasi oleh dua sarjana Islam iaitu Al-Khalil dan Al-Masri. Al-Khalil merupakan seorang ahli leksikografi yang menumpukan tenaga dan pemikiran dalam mengkaji fonetik dan kata. Dalam pengkajiannya, beliau telah mendeskripsikan bunyi-bunyi bahasa Arab dengan memilih bunyi-bunyi konsonan sahaja dan bunyi-bunyi vokal diberi fungsi sebagai bunyi yang memberi perbezaan terhadap bunyi konsonan tersebut (Abdullah Hassan, 2007:6).
            Pada masa ini, pengajian linguistik Arab lebih bertumpu kepada fonetik bahasa Arab khususnya dalam menghasilkan sebutan ayat-ayat Al-Quran yang tepat. Selain itu, tatabahasa Arab juga telah berkembang maju (Abdullah Hassan, 2005:6). Paradigma atau pola bentuk digunakan dalam deskripsi bahasa. Pendeskripsian ini seterusnya telah menyebabkan tidak perlunya penggolongan kata dalam bahasa Arab, cukup sekadar merujuk kepada kepada bentuk paradigmanya sahaja. Pada zaman ini juga telah banyak kamus lengkap bahasa Arab ditulis oleh ahli-ahli bahasa pada zaman itu.
    v.        Zaman India
            Perkembangan ilmu linguistik zaman India sebenarnya bermula labih awal daripada zaman Yunani. Bidang yang dikaji pada zaman ini agak luas dan konsep-konsep linguistik yang dikemukakan sebahagiannya lebih maju berbanding keilmuan pada zaman Yunani dan Rom. Buktinya, Panini dalam karyanya yang bertajuk Astadhyayi (Delapan Kuliah) ada menyebut tentang karya lain yang sudah ada pada zaman Yunani dan Rom (Abdullah Hassan, 2007:7-8). Panini juga mendasarkan penulisannya kepada usaha yang ada pada masa itu. Terdapat sekitar 400 buah huraian demikian dan kesemuanya mencakupi tiga bidang linguistik iaitu bunyi, tatabahasa dan makna.
            Selain itu, Panini juga menulis kurang lebih seribu makalah berkenaan tatabahasa dan semuanya wujud sehingga kini. Ahli bahasa India mengumpulkan teks dan karya agama sebagai bahan kajian dan seterusnya dideskripsikan secara terperinci agar tidak berubah mengikut peredaran zaman. Cara ahli bahasa India membezakan kata nama dan kata kerja agak selari dengan apa yang dilakukan oleh Plato, tetapi ahli bahasa India menyebutnya sebagai proposisi dan partikel (Abdullah Hassan, 2005:6-7).
            Ahli bahasa India juga telah menggunakan simbol dalam pemerian tatabahasa demi kepentingan ekonomi ruang, sama seperti yang dilakukan oleh Chomsky dalam rumus tatabahasanya. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa ahli bahasa India lebih maju dan berjaya berbanding ahli bahasa Yunani dan Rom. Hasil keilmuan linguistik India yang menyeluruh, konsisten dan ekonomis itu telah memberi impak dan mempengaruhi ahli bahasa hari ini.
   vi.        Zaman Linguistik Pembandingan
            Zaman linguistik pembandingan bermula setelah berakhirnya zaman pertengahan iaitu sekitar abad ke-19. Pada zaman ini telah muncul berbagai-bagai pandangan umum mengenai bahasa (Abdullah Hassan, 2007:8). Ada antaranya yang berpandangan bahawa bahsa tidak boleh dikaji kerana takut kajian itu akan merosakkan pandangan orang lain, ada juga mengatakan bahawa dan itu sebagai suatu kurniaan suci daripada tuhan dan tidak kurang ada juga yang menjalankan kajian terhadap bahasa dengan menggunakan logik tanpa menjalankan penyelidikan yang khusus.
            Namun apabila kuasa-kuasa besar Eropah mula menjelajah dan menjajah kawasan di luar Eropah dan maka menjadi satu keperluan untuk mereka mengkaji bahasa secara saintifik. Hal ini adalah bagi memenuhi tuntutan penyebaran agama Kristian oleh ahli dakwah Kristian. Maka timbullah kepentingan untuk menterjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa-bahasa kawasan jajahan tersebut.
            Bertitik tolak dari situlah, sarjana Eropah mula menyedari bahawa bahasa itu tidak tetap dan sentiasa berkembang. Hal ini seterusnya telah mendorong mereka untuk menjalankan kajian pembandingan kata-kata dan melihat banyak persamaan bentuk kata. Hasilnya, sarjana-sarjana Eropah telah membuat kesimpulan bahawa unsur-unsur yang sama dalam kata-kata itu adalah disebabkan oleh pergeseran bunyi.
            Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sarjana-sarjana bahasa di Eropah dapat mengkelaskan bahasa-bahasa mengikut keluarganya dan mencari bahasa induk bagi bahasa-bahasa Eropah. Dengan ini, mereka dapat menentukan hubungan kekeluargaan bahasa di Eropah. Sebagai contoh, mereka telah dapat mengenalpasti bahawa bahasa Sanskrit dan bahasa-bahasa Eropah berasal daripada satu induk, iaitu bahasa induk Indo-Eropah (Abdullah Hassan, 2007:10)
  vii.        Zaman Linguistik Moden
            Perkembangan linguistik moden boleh dikatakan bermula pada abad ke-19 (Abdullah Hassan, 2005:7). Pada zaman ini ahli-ahli bahasa mula mengkaji bahasa secara objektif dengan tidak dipengaruhi oleh tatabahasa Yunani dan Latin. Zaman ini juga digelar sebagai zaman struktur kerana kajian bahasa yang dijalankan pada zaman ini lebih menjurus ke arah struktur bahasa.
            Pelopor keilmuan linguistik pada zaman ini adalah Von Humboldt dan Ferdinand De Saussure. Namun begitu, Von Humboldt kurang dikenali berbanding Ferdinand. Hal ini demikian kerana, Ferdinand De Saussurelah orang pertama yang mengemukakan konsep sinkronik dan dikronik, konsep langue dan parole serta struktur mengenai bahasa (Abdullah Hassan, 2005:8-9). Sumbangan besar Ferdinand De Saussure inilah yang membuatkan beliau digelar sebagai Bapa Linguistik Moden.
            Sinkronik bermaksud suatu kajian yang dilakukan terhadap bahasa pada suatu masa dalam titik sejarah, dan menerangkan apa sahaja unsur yang wujud dalam bahasa pada waktu itu dengan tidak dipengaruhi oleh perkembangan bahasa tersebut (Abdullah Hassan, 2005:9) manakala dikronik pula adalah suatu pendekatan kajian bahasa dari aspek sejarah dan pembandingan (Abdullah Hassan, 2005:9). Dalam erti kata lainnya, dikronik boleh diterangkan sebagai kajian muncul berdasarkan dua atau lebih kajian sinkronik.

            Bagi langue pula, langue bermaksud lebih dekat dengan apa yang kita anggap sebagai loghat, manakala parole pula bermaksud segala ciri individu yang terkandung dalam pertuturan seseorang individu pada satu-satu masa (Abdullah Hassan, 2005:9). Parole memiliki unsur-unsur persendirian manakala langue memiliki ciri-ciri  umum yang terdapat pada sekumpulan parole. Dalam konteks yang lebih besar pula, ciri-ciri umum yang terdapat pada langue pula terkandung dalam langage atau bahasa. Bertitik tolak daripada pemikiran Ferdinand De Saussure inilah berkembangnya linguistik moden yang telah berkembang pesat dalam abad ini. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...