PROSES PEMBETUKAN KATA FRASA DAN KLAUSA

DEFINISI FRASA DAN KLAUSA
            Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan, ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluaskan menjadi dua perkataan atau lebih (Lokman Abd Wahid dalam Dr Ali Mahmood et al, 2004:99). Binaan Frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Dalam susunan tatabahasa, frasa boleh menjadi konstituen kepada klausa ataupun konstituen kepada frasa itu sendiri. Frasa terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama.
            Klausa pula ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat yang menjadi konstituen ayat (Lokman Abd Wahid dalam Dr Ali Mahmood et al, 2004:99). Klausa terbahagi kepada dua jenis, iaitu klausa bebas dan klausa tak bebas.  Klausa bebas ialah klausa yang boleh berdiri sendiri sebagai ayat lengkap, manakala klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri kerana maknanya bergantung kepada klausa bebas (Siti Hajar Abdul Aziz, 2008:177-178).
PROSES PEMBENTUKAN FRASA DAN KLAUSA
            Proses pembentukan frasa berlaku apabila wujudnya urutan penempatan jenis kata atau frasa dalam frasa (Ahmad Khair Mohd Nor, 2003:24). Urutan atau susunan kata ini seterusnya akan membentuk frasa. Urutan kata ini sangat penting kerana perbezaan susunan kata boleh menyebabkan makna frasa tersebut berubah. Sebagai contoh, frasa 'tahun tiga' adalah tidak sama maknanya dengan frasa 'tiga tahun'.
            Disamping itu, dalam susunan tersebut juga dimasukkan fungsi kata atau frasa sebagai pembentuk frasa tersebut (Ahmad Khair Mohd Nor, 2003:25). Sebagai contoh, frasa 'rumah itu' terdiri daripada kata 'rumah' dan kata 'itu'. Kata 'rumah' merujuk kata nama yang berfungsi sebagai inti, dan kata 'itu' merujuk kata ganti tunjuk yang berfungsi sebagai penerang kepada kata 'rumah'. Inti adalah unsur wajib dalam frasa dan merupakan pusat dalam satu frasa. Penerang inti pula tersiri daripada satu atau sekumpulan kata yang memberi maklumat lanjut tentang inti. Oleh yang demikian, secara mudahnya dapatlah diterangkan bahawa frasa terbentuk dengan adanya inti dan penerang kepada inti tersebut.
            Tuntasnya, frasa terbentuk dengan adanya urutan penempatan jeis kata dalam sesuatu frasa. Susunan ini terdiri daripada inti dan penerang, yang mana inti adalah unsur wajib yang perlu ada dalam sesebuah frasa dan perlu disertai dengan penerang yang akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang inti.
            Bagi klausa pula, klausa terbentuk dengan adanya subjek dan predikat dalam satu rangkai kata. Sebagai contoh, 'dia belum datang'. Subjek bagi klausa tersebut ialah 'dia', manakala predikatnya ialah 'belum datang'. Susunan ini jelas sekali menunjukkan bagaimana sesebuah klausa itu terbentuk, iaitu dengan adanya subjek dan predikat di dalamnya.
            Secara ringkasnya, klausa adalah binaan yang terdiri daripada subjek dan predikat dalam satu rangkai kata. Namun begitu, klausa adalah berbeza dengan ayat. Klausa hanya berfungsi sebagai konstituen kepada ayat.
FUNGSI FRASA DAN KLAUSA
            Frasa dan klausa mempunyai fungsinya tersendiri dalam sesebuah ayat. Frasa seperti yang kita ketahui terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Frasa-frasa ini merupakan komponen utama dalam sesebuah ayat. Frasa nama misalnya, boleh menjadi subjek dan predikat dalam ayat, sementara frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama berfungsi sebagai predikat yang melengkapkan sesebuah ayat. Oleh yang demikian, fungsi frasa adalah sebagai subjek dan predikat kepada ayat. 
            Selain itu, frasa juga berfungsi untuk menentukan pola ayat dengan kehadirannya dalam sesebuah binaan ayat. Dalam bahasa Melayu, binaan ayat terdiri daripada empat pola yang utama, iaitu :
                      i.        Frasa Nama + Frasa Nama
                     ii.        Frasa Nama + Frasa Kerja
                    iii.        Frasa Nama + Frasa Adjektif
                   iv.        Frasa Nama + Frasa Sendi Nama
            Oleh yang demikian, dengan wujudnya frasa, kita dapat menentukan kedudukan frasa tersebut dalam sesebuah ayat melalui pola-pola ayat yang  wujud. Dalam bahasa mudahnya, apabila kita tahu kategori frasa tersebut, maka kita akan dapat tahu dimanakah frasa tersebut perlu diletakkan.
            Selain itu, frasa juga berfungsi sebagai objek atau penyambut kepada kata kerja transitif dalam binaan ayat . Hal ini terbukti kerana menurut aturan bahasa, objek atau penyambut haruslah terdiri daripada frasa nama. Ini jelas sekali menunjukkan fungsi frasa sebagai objek atau penyambut dalam sesebuah ayat.
            Bagi klausa pula, klausa berfungsi sebagai konstituen kepada ayat. Konstituen adalah unsur bahasa yang merupakan satu bahagian daripada satuan bahasa yang lebih besar. Sebagai contoh, dalam ayat 'Wanita itu menyiram pokok bunga dan suaminya membasuh kereta. Dalam ayat tersebut terdapat dua klausa, iaitu 'wanita itu menyiram pokok bunga' dan 'suaminya membasuh kereta'. Kedua-dua klausa ini apabila digabungkan, maka ayat tersebut terdiri daripada subjek; 'Wanita itu' dan predikatnya; menyiram pokok bunga dan suaminya membasuh kereta'. Dalam hal ini, klausa suaminya membasu kereta menjadi predikat ayat dan menjadi bahagian daripada klausa 'wanita itu menyiram pokok bunga'.

            Selain itu, klausa juga berfungsi untuk membezakan fungsi sintaksis seperti subjek, predikat, objek, pelengkap dan keterangan. Dengan wujudnya klausa, kita akan lebih mudah mengenal pasti perbezaan unsur-unsur sintaksis. Dengan ini jelaslah fungsi klausa dalam bahasa, iaitu sebagai konstituen dalam ayat dan juga berfungsi untuk membezakan fungsi sintaksis.

Pengenalan Sintaksis

Istilah sintaksis dikatakan berasal daripada kata dalam bahasa Yunani, iaitu 'sun' yang bererti 'dengan' dan 'tattein' yang bererti 'menempatkan bersama-sama'. Dengan ini, secara etimologi, sintaksis dapat kita terangkan sebagai 'menempatkan kata-kata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat'. Istilah 'suntattien' ini seterusnya diserap ke dalam bahasa Belanda menjadi 'syntaxis' dan dalam bahasa Inggeris sebagai 'syntax' (Ahmad Khair Mohd Nor, 2003:2).
            Dalam bahasa Melayu pula, istilah ini disebut sebagai 'sintaksis'. Sintaksis secara literalnya bermaksud pengetahuan tentang susun kata dalam ayat (2010:1502). Secara konseptualnya pula, Nik Safiah Karim et al (1993:317) dalam Ahmad Khair Mohd Nor (2003:2) menerangkan sintaksis sebagai satu bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan ayat.
            Abdullah Hassan et al (2006) pula menerangkan sintaksis sebagai satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan binaan ayat. Bidang kajian sintaksis juga merangkumi hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. Unsur-unsur yang dikaji dalam bidang sintaksis adalah ayat, klausa dan frasa.
            Siti Hajar Abdul Aziz (2008:164) pula menerangkan sintaksis sebagai bidang kajian yang mengkaji tatacara binaan dan cara frasa, klausa, dan ayat dibentuk. Sintaksis juga mengkaji tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan dan kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa.

            Berdasarkan ketiga-tiga pendapat ini, kita mendapati bahawa kebanyakkan ahli bahasa menghuraikan sintaksis dengan definisi yang hampir sama, iaitu sebagai satu daripada cabang bidang bahasa yang mengkaji bentuk, struktur atau susunan ayat dan binaan ayat. Oleh yang demikian, sintaksis secara ringkasnya, dapatlah kita fahami sebagai bidang kajian bahasa yang meneliti ayat dalam sesebuah bahasa. 

AKTIVITI-AKTIVITI TEATER


            Seperti yang kita ketahui, teater dalam pendidikan adalah pengintergrasian seni dan aktiviti-aktiviti teater untuk menyampaikan pendidikan. Melalui pengintergrasian ini, murid akan dapat mengenal diri mereka dengan lebih jelas, mengenal ruang dan persekitaran, memahami rakan serta dapat meningkatkan keupayaan mereka dalam pelbagai aspek. Untuk tujuan itu, guru perlulah bijak memilih dan menggunakan aktiviti teater yang bersesuaian demi mencapai objektif pembelajaran yang telah dirancang. Antara aktiviti teater yang boleh digunakan oleh guru untuk tujuan tersebut adalah seperti berikut :
1.    Improvisasi
            Menurut Brain Way (1967:183) dalam Modul Elektif PSE3013 Teater Dalam Pendidikan (2013:10), improvisasi adalah aktiviti drama tanpa skrip. Beliau menerangkan improvisasi sebagai aktiviti drama yang ringkas tanpa menggunakan skrip dan tidak bergantung pada kebolehan membaca dan menghafal skrip. Dalam proses pendidikan, aktiviti improvisasi dilakukan berdasarkan pelbagai sumber tertentu sama ada daripada idea murid, arahan guru ataupun sumber-sumber lain seperti kurikulum.
            Dalam pada itu, Ruth Beall Heinig turut bersependapat dengan Brain Way dalam memperkatakan tentang improvisasi. Menurutnya, improvisasi adalah aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan melalui sesuatu situasi yang dirancang (Ruth Beall Heinig, 1993:184 dalam Modul Elektif PSE3013 Teater Dalam Pendidikan, 2013:10).
            Secara ringkasnya, improvisasi boleh kita fahami sebagai sebuah aktiviti teater atau drama yang dijalankan tanpa menggunakan skrip dan dilakukan secara spontan. Aktiviti improvisasi sangat sesuai dan berkesan digunakan dalam sesi pengajaran kerana melalui aktiviti ini guru akan dapat merangsang kanak-kanak untuk berinteraksi secara spontan berdasarkan situasi yang dicipta oleh guru. Dengan ini, murid akan menjadi lebih kreatif dalam menjana idea dan dapat meningkatkan daya imaginasi dalam menyelesaikan masalah pembelajaran selaras dengan matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang menghasratkan murid memiliki kemahiran berfikir aras tinggi.
            Disamping itu, melalui aktiviti improvisasi guru juga dapat melatih kemahiran bertutur murid dengan lebih optimum, iaitu secara natural dan bersahaja. Hal ini kerana, aktiviti improvisasi melibatkan latihan verbal disamping aktiviti pergerakan yang bersesuaian dengan situasi selaras dengan pendapat David A. Male (1973:30) yang mengatakan improvisasi sebagai aktiviti yang berkait rapat dengan latihan verbal dan aktiviti pergerakan.
             Tuntasnya, improvisasi adalah aktiviti teater yang dijalankan tanpa menggunakan skrip dan dilakukan secara spontan bagi menggalakkan kemahiran berfikir, daya imaginasi, kreativiti dan inovasi berdasarkan situasi dan rangsangan yang diwujudkan oleh guru.
2.    Simulasi
            Simulasi adalah aktiviti teater yang dijalankan secara berkumpulan berdasarkan sesuatu situasi yang ditentukan oleh guru ataupun murid sendiri. Situasi yang ditentukan perlulah berdasarkan kepada situasi sebenar tentang sesuatu perkara. Situasi ini adalah bersifat terkawal bagi tujuan melatih murid menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran. Masalah atau situasi yang dicipta juga perlu berkait dengan persekitaran murid.
            Tuntasnya, dalam aktiviti simulasi ini murid akan menjalankan pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu situasi seakan-seakan mereka benar-benar dalam situasi tersebut. Melalui aktiviti seperti ini, murid akan dapat menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh guru dalam situasi yang telah ditentukan. Dengan ini, jelaslah bahawa aktiviti simulasi merupakan sebuah aktiviti yang amat sesuai digunakan dalam pembelajaran.
3.    Main Peranan
            Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting (Tuan Jah Tuan Yusof et al, 2011:58). Dalam aktiviti ini murid diberi peranan dan menjalankan peranan tersebut dalam suatu situasi yang telah ditetapkan. Aktiviti ini tidak memerlukan hafalan skrip, sebaliknya murid perlu menjelaskan situasi kepada murid-murid lain, dan murid-murid lain itu pula akan mempraktikkan  peranan murid yang menjelaskan situasi itu tadi secara spontan.
            Ringkasnya, aktiviti main peranan amat sesuai dijalankan di dalam bilik darjah kerana ini akan melatih untuk peka terhadap peranan diri masing-masing, sekali gus melahirkan murid yang bertanggungjawab terhadap tugas dan peranan sebagai seorang murid.
4.    Bercerita Tanpa Alat
            Bercerita tanpa alat adalah cara bercerita yang konvensional dan masih lagi popular dalam kalangan pencerita hari ini. Penceritaan diadakan secara bersahaja dengan intonasi, nada dan mimik muka atau ekspresi yang menarik serta tidak formal dan ini akan membuatkan audien berasa lebih selesa dan santai.
            Dalam konteks bilik darjah pula, aktiviti ini sesuai dijalankan kerana dari segi penyampaiannya adalah lebih mudah berbanding aktiviti-aktiviti lain kerana aktiviti ini bersifat santai dan bersahaja. Aktiviti ini menekankan pembelajaran secara didik hibur yang mana lebih menyeronokkan dan tidak memberi tekanan kepada murid. Dari segi bahannya pula, guru hanya perlu menyediakan cerita yang sesuai serta menyampaikannya dalam gaya yang mudah difahami dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul tetapi menghibur. Dengan ini murid akan lebih fokus dan terhibur semasa mengikuti sesi pembelajaran.
5.    Bercerita Dengan Alat
            Bercerita dengan alat merupakan satu aktiviti bercerita yang selalu digunakan untuk mengajarkan kemahiran berbahasa kepada murid. Aktiviti bercerita menggunakan alat sangat berkesan kerana aktiviti ini mampu menarik minat murid untuk menumpukan perhatian kepada penyampaian guru. Penggunaan pelbagai alat semasa bercerita mampu meningkatkan kefahaman dan penghayatan murid terhadap sesuatu isi pelajaran kerana dengan melihat kepada alat yang digunakan, murid akan menjadi lebih fokus dan dapat membayangkan dengan jelas isi cerita yang disampaikan oleh guru. Antara alat yang boleh digunakan untuk aktiviti ini adalah seperti gambar, garisan, benang, tali, sapu tangan dan kertas.
6.    Teater Pembaca
            Teater pembaca adalah aktiviti teater yang memberi penekanan kepada bacaan mekanis dan melibatkan pembaca membaca secara individu berdasarkan skrip pendek yang disediakan. Teater pembaca tidak melibatkan set dan prop yang berat serta ruang yang luas untuk persembahan, sebaliknya audien atau penonton hanya dibiarkan membayangkan babak dan aksi daripada suara dan gerak isyarat yang simbolik daripada pembaca.
            Aktiviti teater pembaca biasanya melibatkan sekumpulan murid untuk membaca sebuah cerita dengan intonasi yang betul disertai dengan penghayatan yang tinggi. Intonasi dan penghayatan ini penting bagi menimbulkan suasana cerita yang menarik dan mudah difahami oleh audien. Oleh yang demikian, aktiviti teater pembaca mengutamakan penggunaan suara, sebutan, gerak badan dan mimik muka bagi membantu murid memahami, menghayati dan merasakan seolah-olah cerita itu sedang berlaku di hadapan mata mereka.


7.    Teater Bercerita
            Teater bercerita ialah aktiviti teater yang bersifat naratif yang mudah dilakonkan dengan melibatkan seorang watak pencerita dan beberapa orang pelakon yang beraksi mengikut watak dan arahan dalam cerita. Untuk aktiviti ini, murid tidak perlu menghafal dialog dan aksi-aksi hanya dilakukan mengikut cerita yang disampaikan pencerita. Dalam bahasa mudahnya, hanya pencerita sahaja yang perlu menghayati cerita manakala mereka yang melakonkan watak bebas melakukan aksi secara spontan tetapi berpandukan cerita daripada pencerita.
8.    Boneka
            Istilah boneka dikatakan muncul daripada Portugis, iaitu boneca yang membawa maksud patung permainan. Boneka ialah benda bukan hidup atau figura yang menyerupai manusia, haiwan atau apa-apa jenis benda lain yang dianimasikan atau dimanipulasi oleh pencerita untuk dipersembahkan dalam teater, filem atau televisyen.
            Dalam aktiviti teater boneka, boneka digunakan sebagai alat dan dianimasikan bagi menggambarkan jalan cerita dan mesej yang mahu disampaikan. Antara jenis boneka yang selalu digunakan dalam aktiviti teater adalah boneka jari wajah, boneka tangan, boneka lidi, boneka kayu, boneka bertali, dan wayang kulit.
9.    Tetamu Dalam Aksi

            Tetamu dalam aksi adalah aktiviti pembelajaran yang menampilkan seseorang tetamu untuk bercerita tentang diri, kejayaan dan pengalaman tertentu yang menarik untuk dibicarakan. Tetamu boleh terdiri daripada model atau idola yang menjadi ikon atau contoh kepada murid atau dalam konteks yang lebih besar ikon kepada masyarakat. Aktiviti tetamu dalam aksi ini biasanya dilakukan dengan mengadakan dialog atau temu ramah bersama tetamu yang dijemput itu. Hal ini adalah untuk merangsang pemikiran murid untuk melahirkan idea untuk membina dialog, mengumpul serta menyampaikan maklumat yang didengar, membina cerita atau menghasilkan karangan tentang tetamu yang dijemput.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...