PROSES PEMBETUKAN KATA FRASA DAN KLAUSA

DEFINISI FRASA DAN KLAUSA
            Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan, ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluaskan menjadi dua perkataan atau lebih (Lokman Abd Wahid dalam Dr Ali Mahmood et al, 2004:99). Binaan Frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Dalam susunan tatabahasa, frasa boleh menjadi konstituen kepada klausa ataupun konstituen kepada frasa itu sendiri. Frasa terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama.
            Klausa pula ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat yang menjadi konstituen ayat (Lokman Abd Wahid dalam Dr Ali Mahmood et al, 2004:99). Klausa terbahagi kepada dua jenis, iaitu klausa bebas dan klausa tak bebas.  Klausa bebas ialah klausa yang boleh berdiri sendiri sebagai ayat lengkap, manakala klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri kerana maknanya bergantung kepada klausa bebas (Siti Hajar Abdul Aziz, 2008:177-178).
PROSES PEMBENTUKAN FRASA DAN KLAUSA
            Proses pembentukan frasa berlaku apabila wujudnya urutan penempatan jenis kata atau frasa dalam frasa (Ahmad Khair Mohd Nor, 2003:24). Urutan atau susunan kata ini seterusnya akan membentuk frasa. Urutan kata ini sangat penting kerana perbezaan susunan kata boleh menyebabkan makna frasa tersebut berubah. Sebagai contoh, frasa 'tahun tiga' adalah tidak sama maknanya dengan frasa 'tiga tahun'.
            Disamping itu, dalam susunan tersebut juga dimasukkan fungsi kata atau frasa sebagai pembentuk frasa tersebut (Ahmad Khair Mohd Nor, 2003:25). Sebagai contoh, frasa 'rumah itu' terdiri daripada kata 'rumah' dan kata 'itu'. Kata 'rumah' merujuk kata nama yang berfungsi sebagai inti, dan kata 'itu' merujuk kata ganti tunjuk yang berfungsi sebagai penerang kepada kata 'rumah'. Inti adalah unsur wajib dalam frasa dan merupakan pusat dalam satu frasa. Penerang inti pula tersiri daripada satu atau sekumpulan kata yang memberi maklumat lanjut tentang inti. Oleh yang demikian, secara mudahnya dapatlah diterangkan bahawa frasa terbentuk dengan adanya inti dan penerang kepada inti tersebut.
            Tuntasnya, frasa terbentuk dengan adanya urutan penempatan jeis kata dalam sesuatu frasa. Susunan ini terdiri daripada inti dan penerang, yang mana inti adalah unsur wajib yang perlu ada dalam sesebuah frasa dan perlu disertai dengan penerang yang akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang inti.
            Bagi klausa pula, klausa terbentuk dengan adanya subjek dan predikat dalam satu rangkai kata. Sebagai contoh, 'dia belum datang'. Subjek bagi klausa tersebut ialah 'dia', manakala predikatnya ialah 'belum datang'. Susunan ini jelas sekali menunjukkan bagaimana sesebuah klausa itu terbentuk, iaitu dengan adanya subjek dan predikat di dalamnya.
            Secara ringkasnya, klausa adalah binaan yang terdiri daripada subjek dan predikat dalam satu rangkai kata. Namun begitu, klausa adalah berbeza dengan ayat. Klausa hanya berfungsi sebagai konstituen kepada ayat.
FUNGSI FRASA DAN KLAUSA
            Frasa dan klausa mempunyai fungsinya tersendiri dalam sesebuah ayat. Frasa seperti yang kita ketahui terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Frasa-frasa ini merupakan komponen utama dalam sesebuah ayat. Frasa nama misalnya, boleh menjadi subjek dan predikat dalam ayat, sementara frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama berfungsi sebagai predikat yang melengkapkan sesebuah ayat. Oleh yang demikian, fungsi frasa adalah sebagai subjek dan predikat kepada ayat. 
            Selain itu, frasa juga berfungsi untuk menentukan pola ayat dengan kehadirannya dalam sesebuah binaan ayat. Dalam bahasa Melayu, binaan ayat terdiri daripada empat pola yang utama, iaitu :
                      i.        Frasa Nama + Frasa Nama
                     ii.        Frasa Nama + Frasa Kerja
                    iii.        Frasa Nama + Frasa Adjektif
                   iv.        Frasa Nama + Frasa Sendi Nama
            Oleh yang demikian, dengan wujudnya frasa, kita dapat menentukan kedudukan frasa tersebut dalam sesebuah ayat melalui pola-pola ayat yang  wujud. Dalam bahasa mudahnya, apabila kita tahu kategori frasa tersebut, maka kita akan dapat tahu dimanakah frasa tersebut perlu diletakkan.
            Selain itu, frasa juga berfungsi sebagai objek atau penyambut kepada kata kerja transitif dalam binaan ayat . Hal ini terbukti kerana menurut aturan bahasa, objek atau penyambut haruslah terdiri daripada frasa nama. Ini jelas sekali menunjukkan fungsi frasa sebagai objek atau penyambut dalam sesebuah ayat.
            Bagi klausa pula, klausa berfungsi sebagai konstituen kepada ayat. Konstituen adalah unsur bahasa yang merupakan satu bahagian daripada satuan bahasa yang lebih besar. Sebagai contoh, dalam ayat 'Wanita itu menyiram pokok bunga dan suaminya membasuh kereta. Dalam ayat tersebut terdapat dua klausa, iaitu 'wanita itu menyiram pokok bunga' dan 'suaminya membasuh kereta'. Kedua-dua klausa ini apabila digabungkan, maka ayat tersebut terdiri daripada subjek; 'Wanita itu' dan predikatnya; menyiram pokok bunga dan suaminya membasuh kereta'. Dalam hal ini, klausa suaminya membasu kereta menjadi predikat ayat dan menjadi bahagian daripada klausa 'wanita itu menyiram pokok bunga'.

            Selain itu, klausa juga berfungsi untuk membezakan fungsi sintaksis seperti subjek, predikat, objek, pelengkap dan keterangan. Dengan wujudnya klausa, kita akan lebih mudah mengenal pasti perbezaan unsur-unsur sintaksis. Dengan ini jelaslah fungsi klausa dalam bahasa, iaitu sebagai konstituen dalam ayat dan juga berfungsi untuk membezakan fungsi sintaksis.

Pengenalan Sintaksis

Istilah sintaksis dikatakan berasal daripada kata dalam bahasa Yunani, iaitu 'sun' yang bererti 'dengan' dan 'tattein' yang bererti 'menempatkan bersama-sama'. Dengan ini, secara etimologi, sintaksis dapat kita terangkan sebagai 'menempatkan kata-kata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat'. Istilah 'suntattien' ini seterusnya diserap ke dalam bahasa Belanda menjadi 'syntaxis' dan dalam bahasa Inggeris sebagai 'syntax' (Ahmad Khair Mohd Nor, 2003:2).
            Dalam bahasa Melayu pula, istilah ini disebut sebagai 'sintaksis'. Sintaksis secara literalnya bermaksud pengetahuan tentang susun kata dalam ayat (2010:1502). Secara konseptualnya pula, Nik Safiah Karim et al (1993:317) dalam Ahmad Khair Mohd Nor (2003:2) menerangkan sintaksis sebagai satu bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan ayat.
            Abdullah Hassan et al (2006) pula menerangkan sintaksis sebagai satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan binaan ayat. Bidang kajian sintaksis juga merangkumi hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. Unsur-unsur yang dikaji dalam bidang sintaksis adalah ayat, klausa dan frasa.
            Siti Hajar Abdul Aziz (2008:164) pula menerangkan sintaksis sebagai bidang kajian yang mengkaji tatacara binaan dan cara frasa, klausa, dan ayat dibentuk. Sintaksis juga mengkaji tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan dan kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa.

            Berdasarkan ketiga-tiga pendapat ini, kita mendapati bahawa kebanyakkan ahli bahasa menghuraikan sintaksis dengan definisi yang hampir sama, iaitu sebagai satu daripada cabang bidang bahasa yang mengkaji bentuk, struktur atau susunan ayat dan binaan ayat. Oleh yang demikian, sintaksis secara ringkasnya, dapatlah kita fahami sebagai bidang kajian bahasa yang meneliti ayat dalam sesebuah bahasa. 

AKTIVITI-AKTIVITI TEATER


            Seperti yang kita ketahui, teater dalam pendidikan adalah pengintergrasian seni dan aktiviti-aktiviti teater untuk menyampaikan pendidikan. Melalui pengintergrasian ini, murid akan dapat mengenal diri mereka dengan lebih jelas, mengenal ruang dan persekitaran, memahami rakan serta dapat meningkatkan keupayaan mereka dalam pelbagai aspek. Untuk tujuan itu, guru perlulah bijak memilih dan menggunakan aktiviti teater yang bersesuaian demi mencapai objektif pembelajaran yang telah dirancang. Antara aktiviti teater yang boleh digunakan oleh guru untuk tujuan tersebut adalah seperti berikut :
1.    Improvisasi
            Menurut Brain Way (1967:183) dalam Modul Elektif PSE3013 Teater Dalam Pendidikan (2013:10), improvisasi adalah aktiviti drama tanpa skrip. Beliau menerangkan improvisasi sebagai aktiviti drama yang ringkas tanpa menggunakan skrip dan tidak bergantung pada kebolehan membaca dan menghafal skrip. Dalam proses pendidikan, aktiviti improvisasi dilakukan berdasarkan pelbagai sumber tertentu sama ada daripada idea murid, arahan guru ataupun sumber-sumber lain seperti kurikulum.
            Dalam pada itu, Ruth Beall Heinig turut bersependapat dengan Brain Way dalam memperkatakan tentang improvisasi. Menurutnya, improvisasi adalah aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan melalui sesuatu situasi yang dirancang (Ruth Beall Heinig, 1993:184 dalam Modul Elektif PSE3013 Teater Dalam Pendidikan, 2013:10).
            Secara ringkasnya, improvisasi boleh kita fahami sebagai sebuah aktiviti teater atau drama yang dijalankan tanpa menggunakan skrip dan dilakukan secara spontan. Aktiviti improvisasi sangat sesuai dan berkesan digunakan dalam sesi pengajaran kerana melalui aktiviti ini guru akan dapat merangsang kanak-kanak untuk berinteraksi secara spontan berdasarkan situasi yang dicipta oleh guru. Dengan ini, murid akan menjadi lebih kreatif dalam menjana idea dan dapat meningkatkan daya imaginasi dalam menyelesaikan masalah pembelajaran selaras dengan matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang menghasratkan murid memiliki kemahiran berfikir aras tinggi.
            Disamping itu, melalui aktiviti improvisasi guru juga dapat melatih kemahiran bertutur murid dengan lebih optimum, iaitu secara natural dan bersahaja. Hal ini kerana, aktiviti improvisasi melibatkan latihan verbal disamping aktiviti pergerakan yang bersesuaian dengan situasi selaras dengan pendapat David A. Male (1973:30) yang mengatakan improvisasi sebagai aktiviti yang berkait rapat dengan latihan verbal dan aktiviti pergerakan.
             Tuntasnya, improvisasi adalah aktiviti teater yang dijalankan tanpa menggunakan skrip dan dilakukan secara spontan bagi menggalakkan kemahiran berfikir, daya imaginasi, kreativiti dan inovasi berdasarkan situasi dan rangsangan yang diwujudkan oleh guru.
2.    Simulasi
            Simulasi adalah aktiviti teater yang dijalankan secara berkumpulan berdasarkan sesuatu situasi yang ditentukan oleh guru ataupun murid sendiri. Situasi yang ditentukan perlulah berdasarkan kepada situasi sebenar tentang sesuatu perkara. Situasi ini adalah bersifat terkawal bagi tujuan melatih murid menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran. Masalah atau situasi yang dicipta juga perlu berkait dengan persekitaran murid.
            Tuntasnya, dalam aktiviti simulasi ini murid akan menjalankan pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu situasi seakan-seakan mereka benar-benar dalam situasi tersebut. Melalui aktiviti seperti ini, murid akan dapat menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh guru dalam situasi yang telah ditentukan. Dengan ini, jelaslah bahawa aktiviti simulasi merupakan sebuah aktiviti yang amat sesuai digunakan dalam pembelajaran.
3.    Main Peranan
            Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting (Tuan Jah Tuan Yusof et al, 2011:58). Dalam aktiviti ini murid diberi peranan dan menjalankan peranan tersebut dalam suatu situasi yang telah ditetapkan. Aktiviti ini tidak memerlukan hafalan skrip, sebaliknya murid perlu menjelaskan situasi kepada murid-murid lain, dan murid-murid lain itu pula akan mempraktikkan  peranan murid yang menjelaskan situasi itu tadi secara spontan.
            Ringkasnya, aktiviti main peranan amat sesuai dijalankan di dalam bilik darjah kerana ini akan melatih untuk peka terhadap peranan diri masing-masing, sekali gus melahirkan murid yang bertanggungjawab terhadap tugas dan peranan sebagai seorang murid.
4.    Bercerita Tanpa Alat
            Bercerita tanpa alat adalah cara bercerita yang konvensional dan masih lagi popular dalam kalangan pencerita hari ini. Penceritaan diadakan secara bersahaja dengan intonasi, nada dan mimik muka atau ekspresi yang menarik serta tidak formal dan ini akan membuatkan audien berasa lebih selesa dan santai.
            Dalam konteks bilik darjah pula, aktiviti ini sesuai dijalankan kerana dari segi penyampaiannya adalah lebih mudah berbanding aktiviti-aktiviti lain kerana aktiviti ini bersifat santai dan bersahaja. Aktiviti ini menekankan pembelajaran secara didik hibur yang mana lebih menyeronokkan dan tidak memberi tekanan kepada murid. Dari segi bahannya pula, guru hanya perlu menyediakan cerita yang sesuai serta menyampaikannya dalam gaya yang mudah difahami dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul tetapi menghibur. Dengan ini murid akan lebih fokus dan terhibur semasa mengikuti sesi pembelajaran.
5.    Bercerita Dengan Alat
            Bercerita dengan alat merupakan satu aktiviti bercerita yang selalu digunakan untuk mengajarkan kemahiran berbahasa kepada murid. Aktiviti bercerita menggunakan alat sangat berkesan kerana aktiviti ini mampu menarik minat murid untuk menumpukan perhatian kepada penyampaian guru. Penggunaan pelbagai alat semasa bercerita mampu meningkatkan kefahaman dan penghayatan murid terhadap sesuatu isi pelajaran kerana dengan melihat kepada alat yang digunakan, murid akan menjadi lebih fokus dan dapat membayangkan dengan jelas isi cerita yang disampaikan oleh guru. Antara alat yang boleh digunakan untuk aktiviti ini adalah seperti gambar, garisan, benang, tali, sapu tangan dan kertas.
6.    Teater Pembaca
            Teater pembaca adalah aktiviti teater yang memberi penekanan kepada bacaan mekanis dan melibatkan pembaca membaca secara individu berdasarkan skrip pendek yang disediakan. Teater pembaca tidak melibatkan set dan prop yang berat serta ruang yang luas untuk persembahan, sebaliknya audien atau penonton hanya dibiarkan membayangkan babak dan aksi daripada suara dan gerak isyarat yang simbolik daripada pembaca.
            Aktiviti teater pembaca biasanya melibatkan sekumpulan murid untuk membaca sebuah cerita dengan intonasi yang betul disertai dengan penghayatan yang tinggi. Intonasi dan penghayatan ini penting bagi menimbulkan suasana cerita yang menarik dan mudah difahami oleh audien. Oleh yang demikian, aktiviti teater pembaca mengutamakan penggunaan suara, sebutan, gerak badan dan mimik muka bagi membantu murid memahami, menghayati dan merasakan seolah-olah cerita itu sedang berlaku di hadapan mata mereka.


7.    Teater Bercerita
            Teater bercerita ialah aktiviti teater yang bersifat naratif yang mudah dilakonkan dengan melibatkan seorang watak pencerita dan beberapa orang pelakon yang beraksi mengikut watak dan arahan dalam cerita. Untuk aktiviti ini, murid tidak perlu menghafal dialog dan aksi-aksi hanya dilakukan mengikut cerita yang disampaikan pencerita. Dalam bahasa mudahnya, hanya pencerita sahaja yang perlu menghayati cerita manakala mereka yang melakonkan watak bebas melakukan aksi secara spontan tetapi berpandukan cerita daripada pencerita.
8.    Boneka
            Istilah boneka dikatakan muncul daripada Portugis, iaitu boneca yang membawa maksud patung permainan. Boneka ialah benda bukan hidup atau figura yang menyerupai manusia, haiwan atau apa-apa jenis benda lain yang dianimasikan atau dimanipulasi oleh pencerita untuk dipersembahkan dalam teater, filem atau televisyen.
            Dalam aktiviti teater boneka, boneka digunakan sebagai alat dan dianimasikan bagi menggambarkan jalan cerita dan mesej yang mahu disampaikan. Antara jenis boneka yang selalu digunakan dalam aktiviti teater adalah boneka jari wajah, boneka tangan, boneka lidi, boneka kayu, boneka bertali, dan wayang kulit.
9.    Tetamu Dalam Aksi

            Tetamu dalam aksi adalah aktiviti pembelajaran yang menampilkan seseorang tetamu untuk bercerita tentang diri, kejayaan dan pengalaman tertentu yang menarik untuk dibicarakan. Tetamu boleh terdiri daripada model atau idola yang menjadi ikon atau contoh kepada murid atau dalam konteks yang lebih besar ikon kepada masyarakat. Aktiviti tetamu dalam aksi ini biasanya dilakukan dengan mengadakan dialog atau temu ramah bersama tetamu yang dijemput itu. Hal ini adalah untuk merangsang pemikiran murid untuk melahirkan idea untuk membina dialog, mengumpul serta menyampaikan maklumat yang didengar, membina cerita atau menghasilkan karangan tentang tetamu yang dijemput.

Jenis-jenis Teater

Seni teater merupakan suatu karya seni yang rumit dan kompleks sehingga dianggap sebagai seni kolektif yang mana menggabungkan pelbagai cabang seni seperti tarian, lakonan, nyanyian, unsur jenaka, audio, visual, dan kinestetik yang meliputi bunyi, suara, muzik, gerak, bahasa badan serta seni rupa. Gabungan daripada pelbagai cabang seni inilah yang menjadi rencah utama kepada sesebuah persembahan teater. Gabungan cabang-cabang seni ini jika dicerakinkan, maka kita akan dapat melihat sub-sub kecil sesebuah teater. Sub-sub inilah yang kita gelarkan sebagai jenis-jenis teater. Antara jenis-jenis yang biasa kita dengar adalah seperti berikut :
1.    Teater Muzikal
            Teater muzikal merupakan sejenis teater yang menggabungkan seni nyanyian, seni tarian dan seni gerak. Teater muzikal menekankan unsur seperi muzik, nyanyian dan gerak berdasarkan dialog yang dibawa oleh pelakonnya. Dalam teater ini, pelakon bukan hanya perlu menghayati dialog atau lirik yang diungkapkan, sebaliknya perlu memastikan lirik atau dialog itu selaras dengan melodi, lagu,emosi dan gerak tari.
            Secara ringkasnya, teater muzikal adalah teater yang berlatarbelakangkan karya muzik. Karya muzik menjadi tulang belakang kepada persembahan teater ini dalam menyampaikan isi cerita dan mesej yang mahu diketengahkan dengan cara menggabungkan karya muzik dengan elemen-elemen seni seperti gerak tari, alunan lagu, dan tata pentas. Antara teater muzikal yang popular di Malaysia adalah seperti Muzikal Tun Mahathir, Teater Muzikal P. Ramlee dan Teater Muzikal Puteri Gunung Ledang. Teater-teater ini kesemuanya menggunakan muzik sebagai elemen dalam menyampaikan jalan cerita dan mesej daripada teater tersebut.
2.    Teater Gerak
            Teater gerak adalah sejenis persembahan teater yang menekankan unsur gerak, ekspresi wajah dan gerak tubuh pelakonnya. Pengucapan dialog atau skrip dalam teater gerak sangat terhad dan ada kalanya tidak digunakan langsung. Pentomin merupakan contoh teater gerak yang sangat jelas. Dalam persembahan pentomin, pelakon bebas mengekspresikan gerakan dan mimik muka bagi menyampaikan makna atau mesej cerita. Dalam erti kata lainnya, mesej atau jalan cerita yang hendak ditampilkan semuanya dilakukan dalam bentuk gerakan tanpa menggunakan skrip atau dialog. Apa yang penting dalam persembahan teater gerak adalah gerakan dan ekspresi wajah para pelakonnya kerana itulah kekuatan teater gerak.   
3.    Teater Dramatik
            Dramatik merujuk kepada aksi lakon yang dipertujukkan dalam sesebuah persembahan teater. Teater dramatik menekankan perubahan watak secara psikologi, sementara jalan cerita dan latar dilakukan seteliti mungkin. Rangkaian cerita dalam teater dramatik mengikut susunan plot yang ketat dan terikat. Kebanyakkan aksi atau babak dalam teater ini ditonjolkan secara sensasi bagi menarik minat penonton terhadap sitausi dan aksi yang dipertontonkan.
            Secara mudahnya, teater dramatik adalah teater yang menekankan unsur aksi dalam persembahannya. Sesuatu babak akan sedaya upaya ditonjolkan secara dramatik bagi memberi kesan kepada penonton dan supaya aksi itu kelihatan nyata atau real.
4.    Teater Puisi / Teatrikalisasi Puisi
            Teater atau teatrikalisasi puisi adalah sejenis persembahan teater yang dipersembahkan berdasarkan karya sastera puisi. Teater puisi lebih menekankan unsur estetika puitik dan biasanya dipersembahkan dengan teatrikal. Karya sastera puisi dijadikan sebagai bahan dasar yang menceritakan cerita dan mesej dalam sesebuah persembahan teater puisi.

            Tuntasnya, teater puisi adalah medium untuk penulis atau pengarang puisi untuk menterjemahkan makna bait-baik puisinya ke dalam bentuk laku aksi dan tata artistik untuk tujuan dipertontonkan. Dalam bahasa mudahnya, teater ini umpama kita menonton video klip lagu, memahami dan menghubungkait lirik dengan gerak laku.

Konsep Teater Dalam Pendidikan

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, teater bermaksud seni pentas (2010:1620), iaitu seni persembahan yang menggunakan pentas sebagai platform. Teater merupakan seni pentas yang menggabungkan seni lakon dengan pelabagai seni lain seperti seni muzik, seni tari, seni pertukangan, seni bina, seni berbahasa, dan seni-seni yang lain.  
            Dalam konteks pendidikan, teater dijadikan sebagai medium untuk menyampaikan pembelajaran secara bersepadu yang merangkumi pelbagai kemahiran seperti mana yang telah dihasratkan dalam kurikulum dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Melalui aktiviti teater, guru akan dapat memaksimumkan penglibatan murid dari segala aspek kemahiran dan kecerdasan dalam diri mereka. Buktinya, aktiviti teater adalah aktiviti multi-functional yang merangkumkan pelbagai kategori seni di dalamnya dan dengan ini guru akan dapat mengajarkan pelbagai kemahiran dalam satu masa. Ini jelas sekali menunjukkan bahawa teater adalah medium unggul untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis serta memiliki nilai tambah dalam pendidikan.
            Secara konseptualnya, teater dalam pendidikan adalah pengintergrasian seni dan aktiviti-aktiviti teater untuk menyampaikan pendidikan. Melalui pengintergrasian ini, murid akan dapat mengenal diri mereka dengan lebih jelas, mengenal ruang dan persekitaran, memahami rakan serta dapat meningkatkan keupayaan mereka dalam pelbagai aspek. Dengan ini, jelas sekali bahawa dengan adanya pengintergrasian ini sesi pengajaran guru akan menjadi lebih berkesan dan bermakna.
            Dalam pada itu, teater dalam pendidikan juga membolehkan guru melatih daya sensitiviti, kefahaman, dan amalan terhadap nilai murni masyarakat dan budaya mereka, menanamkan jati diri bangsa, serta memperkembangkan daya imaginasi, kreativiti, konsentrasi, yakin diri serta komunikasi dalam diri murid. Hal ini kerana, aktiviti teater kebanyakkannya menyentuh tema masyarakat yang sangat dekat dengan diri kita dan dengan ini guru akan dapat membawa murid meneroka pemikiran yang lebih luas dan mendalam tentang tema dan aspek-aspek lain dalam sesebuah aktiviti atau skrip melalui pendekatan dan kaedah yang sesuai di dalam bilik darjah.

            Teater dalam pendidikan juga dianggap sebagai kaedah terapi yang membantu murid yang mempunyai masalah emosi dan fizikal. Seperti yang kita tahu, aktiviti teater merangkumi aktiviti seperi tarian, lakonan, nyanyian dan sedikit unsur lawak yang mana dapat menghiburkan dan memberi keseronokan kepada murid dalam mengikuti aktiviti pembelajaran. 

Pengenalan Teater

Perkataan Teater dikatakan berasal daripada perkataan dalam bahasa Yunani purba iaitu theatron yang membawa maksud tempat duduk penonton atau stage. Perkataan drama pula dikatakan berasal dari perkataan dran yang bermaksud aksi atau lakonan. Manakala persembahan teater pula dipercayai berasal dari upacara yang berkembang menjadi natya dengan memasukkan beberapa unsur lain seperti nyanyian, tarian dan lakonan dalam upacara tersebut.        
            Mesir, Yunani dan India merupakan tempat terawal bermulanya sejarah teater dunia. Kemunculan teater berkait rapat dengan struktur kehidupan masyrakat setempat di Mesir, Yunani dan India. Sebagai contoh, upacara persembahan Dewata Dionysus di Greece lama-kelamaannya bertukar menjadi pesta drama. Begitu juga dengan upacara nrtta di India yang mengandungi unsur tarian, seterusnya berubah menjadi drama apabila dimasukkan gerak bebas yang membentuk aksi berlambang.          
            Seni teater merupakan suatu karya seni yang rumit dan kompleks, sehinggakan seni ini dijolok dengan istilah collective art atau synthetic art. Teater merupakan gabungan daripada pelbagai cabang seni seperti tarian, lakonan, nyanyian dan sedikit unsur lawak. Dalam pada itu, seni teater juga menggabungkan unsur-unsur audio, visual, dan kinestetik yang meliputi bunyi, suara, muzik, gerak, bahasa badan serta seni rupa.

            Seni teater merupakan suatu gabungan seni yang dicipta oleh penulis, sutradara, penata artistik, krew teknikal, dan seterusnya untuk diproduksikan. Sebagai seni kolektif, seni teater perlu dilakukan dengan penuh kerjasama supaya semuanya berjalan serentak dan seirama serta memerlukan harmonisasi dari keseluruhan krew kumpulan.

Proses Pembentukan Kata Majmuk dan Kata Ganda

Proses pembentukan kata menerangkan bagaimana sesuatu kata itu terbentuk dan terbina sehingga dapat menghasilkan ayat dan ujaran dalam sesuatu bahasa (Siti Hajar Abdul Aziz, 2008:133). Bahasa Melayu merupakan satu daripada bahasa di dunia yang tergolong dalam jenis bahasa aglutinatif atau bahasa yang bersifat dirivatif. Sifat bahasa seperti membentuk kebanyakkan perkataannya melalui proses penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan yang disebut sebagai proses pengimbuhan.
            Selain daripada proses pengimbuhan, kata dalam bahasa Melayu juga terbentuk melalui beberapa proses yang lain. Antaranya ialah pemajmukan, penggandaan dan pengakroniman. Melalui proses-proses ini maka akan wujudlah perkataan baharu yang membawa makna baharu yang berbeza dari makna kata dasarnya. Sebagai contoh, kata seperti 'buku tulis', 'pembesar suara', 'bukit-bukau', dan 'bantu-membantu' merupakan bentuk kata baharu yang wujud melalui proses pemajmukan dan penggandaan yang mana kata ini sudah membawa makna baharu yang berlainan dari makna asalnya. Proses pengakroniman pula membentuk bentuk kata baharu
i.          KONSEP KATA MAJMUK
            Kata majmuk ialah bentuk kata yang dihasilkan melalui proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu (Nik Safiah Karim et al, 2011:54). Pendapat ini turut disokong oleh Asraf (2007:187) yang mana menurutnya kata majmuk ialah apabila dua atau lebih daripada dua patah kata dasar digabungkan untuk membentuk satu kata baharu yang padu atau sebati maknanya. Setiap kata yang menjadi komponen kata majmuk mempunyai makna sendiri-sendiri. Sebagai contoh, kata 'air' dan 'tangan' yang menjadi komponen kata majmuk 'air tangan' yang mempunyai makna masing-masing tetapi apabila digabungkan menghasilkan makna baharu iaitu hasil kerja tangan seseorang.
            Menurut Liaw Yock Fang dan Abdullah Hassan (1994:158) pula, kata majmuk ialah gabungan yang tidak boleh dipisahkan atau disisipkan perkataan lain terutamanya kata 'yang' di tengah-tengahnya. Sebagai contoh, 'rumah sakit' dan 'kedai makan' adalah kata majmuk kerana kita tidak boleh mengatakannya sebagai rumah yang sakit mahupun kedai yang makan. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa kata majmuk adalah gabungan kata yang tidak boleh dipisahkan atau disisipkan dengan kata lain dalam pembentukannya.
            Selain itu, kata majmuk adalah kata yang bersifat atributif, iaitu menerangkan dan bukannya bersifat predikatif, iaitu menjadi sebahagian daripada ayat (Liaw Yock Fang & Abdullah Hassan, 1994:159). Buktinya, kita tidak boleh mengatakan maksud kata 'bilik tidur' sebagai bilik itu tidur, tetapi kata 'bilik tidur' itu menerangkan tentang bilik itu sebagai tempat untuk tidur. Bukti ini jelas sekali membuktikan bahawa kata majmuk adalah kata yang bersifat menerangkan.
            Kesimpulannya, kata majmuk adalah kata yang terhasil daripada dua rangkai kata dasar dan seterusnya menghasil makna-makna tertentu. Kata yang terhasil ini tidak boleh dipisahkan mahupun disisipkan dengan kata lain selain kata dasar yang dirangkaikan itu. Kata majmuk juga berperanan untuk menerangkan tentang sesuatu.
ii.         KONSEP KATA GANDA
            Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangkan kata dasar sama ada secara keseluruhannya atau pada bahagian-bahagian tertentu dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan (Nik Safiah Karim et al, 2011:49). Antara contoh kata ganda adalah seperti 'murid-murid', 'lelabi', 'berbakul-bakul', 'bantu-membantu', dan 'membesar-besarkan'.
            Nik Safiah Karim et al (2011:76) menyatakan terdapat tiga bentuk kata ganda, iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak. Akan tetapi, menurut Asraf (2007:147), terdapat satu lagi bentuk kata ganda, iaitu kata ganda berimbuhan. Asraf membahagikan kata ganda berimbuhan ini daripada kata ganda-kata ganda yang lain, berbeza dengan Nik Safiah Karim et al yang meletakkan kata ganda berimbuhan di dalam setiap bentuk kata ganda bergantung kepada cara pembentukan kata tersebut. Contohnya Asraf mengatakan kata 'berangan-angan' sebagai kata ganda berimbuhan tetapi Nik Safiah Karim et al mengatakan kata 'berangan-angan' sebagai kata ganda separa berimbuhan.
            Kata ganda seluruh terbentuk daripada kata dasar yang diulang atau digandakan secara keseluruhannya dan diberi tanda sempang (-). Kata ganda seluruh ini juga disebut sebagai kata ganda penuh. Antara contoh kata ganda penuh adalah seperti kunci-kunci, botol-botol, kitab-kitab, gelas-gelas dan baju-baju.
            Kata ganda separa pula ialah kata ganda yang terhasil daripada proses penggandaan sebahagian kata dasar sahaja. Kata dasar boleh terdiri daripada kata tunggal mahupun kata terbitan. Antara contoh kata ganda separa kata tunggal adalah seperti bebola, pepatung, kekunci, dedaun dan gegetah. Manakala contoh kata ganda separa kata terbitan pula adalah seperti terhangguk-hangguk, menumbuk-numbuk, kenang-kenangan, ulam-ulaman, berkias-kiasan dan ketimur-timuran.
            Kata ganda berentak pula ialah kata ganda yang dihasilkan melalui proses penggandaan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Dalam penggandaan berentak, seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang dan diubah. Berdasarkan perubahan dan pengulangan ini, maka penggandaan berentak dibahagikan kepada tiga jenis, iaitu penggandaan berentak secara pengulangan vokal, penggandaan berentak secara pengulangan konsonan dan pengulangan berentak bebas. Contoh kata ganda berentak yang diulang vokal adalah seperti kacau-bilau, segar-bugar, dan calar-balar. Bagi kata ganda berentak yang diulang konsonan pula adalah seperti berikut, tanah-tanih, desas-desus, dan mandi-manda. Manakala bagi kata ganda berentak bebas adalah seperti lambat-laun, bolak-balik, saki-baki, kayu-kayan dan suku-sakat.
iii.        BANDING BEZA KATA MAJMUK DARIPADA KATA GANDA
            Secara konseptualnya, kata majmuk ialah bentuk kata yang dihasilkan melalui proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu (Nik Safiah Karim et al, 2011:54). Manakala bagi kata ganda pula ialah kata terhasil daripada proses menggandakan atau mengulangkan kata dasar sama ada secara keseluruhannya atau pada bahagian-bahagian tertentu dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan (Nik Safiah Karim et al, 2011:49). Berdasarkan konsep kedua-dua kata ini dapatlah kita kenal pasti bahawa kedua-kedua kata ini berbeza dari segi penghasilannya. Daripada proses penghasilan inilah kita akan dapat mengenalpasti sama ada yang manakah kata majmuk dan yang manakah kata ganda. Maka jelaslah bahawa satu daripada perbezaan kata majmuk daripada kata ganda adalah proses penghasilan kata tersebut.
            Seterusnya, dari segi fungsinya pula, kata majmuk berfungsi menerangkan makna yang khusus bagi sesuatu perkara. Misalnya kata 'Perdana Menteri' digunakan untuk menerangkan jawatan tertinggi dalam kepemimpinan sesebuah negara. Bagi kata ganda pula, fungsinya adalah bagi menerangkan makna yang berulang-ulang, saling berbalas, dan menegaskan kata dasar. Sebagai contoh, kata 'terlompat-lompat' menerangkan perlakuan melompat yang dilakukan secara berulang-ulang. Manakala kata 'bersalam-salaman' menerangkan makna saling berbalas, iaitu saling bersalam antara satu sama lain dan akhir sekali kata 'gelap-gelita' yang menegaskan maksud kata dasar 'gelap' itu sendiri. Dengan ini jelaslah bahawa kata majmuk dan kata ganda berbeza dari segi fungsinya.
            Aspek perbezaan yang seterusnya adalah dari segi cara penulisan atau cara pengejaan. Dalam penulisan, kata majmuk bertindak sebagai satu unit tetapi dieja secara terpisah melainkan bentuk-bentuk yang telah mantap (Siti Hajar Abdul Aziz, 2008:148). Sebagai contoh, kata 'ulang kaji' merupakan kata majmuk yang dieja secara terpisah, manakala kata 'jawatankuasa' adalah kata dasar yang dieja secara rapat. Bagi kata ganda pula, kata ganda dieja dengan memberikan tanda sempang (-) pada kata dasar yang digandakan. Mudahnya, kita akan dapat mengenalpasti dan membezakan kata majmuk daripada kata ganda melalui cara pengejaannya iaitu dengan mengenalpasti tanda sempang (-) yang terdapat dalam kata ganda. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa cara pengejaan kedua-dua kata ini adalah berbeza.
            Dalam pada itu, aspek perbezaan kata majmuk daripada kata ganda juga dapat diteliti daripada bentuk-bentuk yang terdapat dalam kedua-dua golongan kata ini. Kata majmuk terdiri daripada tiga, iaitu kata majmuk rangkai kata bebas, kata majmuk istilah khusus dan kata majmuk simpulan bahasa (Siti Hajar Abdul Aziz, 2008:148). Manakala bagi kata ganda pula, kata ganda terdiri daripada tiga bentuk atau jenis. Pertama sekali kata ganda penuh, kata ganda separa dan kata ganda berentak. Melalui bentuk-bentuk kata ini, kita akan dapat meneliti dengan lebih jelas akan perbezaan antara kedua-dua kata ini.

            Kesimpulannya, setelah meneliti lima aspek perbezaan yang terdiri daripada konsep, proses penghasilan, fungsi, cara penulisan atau pengejaan dan bentuk antara kata majmuk dengan kata ganda, secara jelasnya menunjukkan bahawa kata majmuk dan kata ganda adalah berbeza antara satu sama lain. Melalui aspek-aspek inilah kita dapat menilai dan mengenal pasti yang manakah kata majmuk, dan yang manakah kata ganda. Oleh yang demikian, maka jelaslah perbezaan antara kata majmuk dengan kata ganda.    

Pengenalan Morfologi

Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji perkataan dari segi struktur, bentuk, dan penggolongan kata (Nik Safiah Karim et al, 2011:43). Antara perkara utama yang dikaji dalam morfologi termasuklah  cara sesuatu kata dibentuk, proses-proses yang berlaku dalam pembentukan kata dan bentuk-bentuk yang terhasil dari proses tersebut.
          
Siti Hajar Abdul Aziz (2008:132) menerangkan morfologi sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata. Kajian terhadap struktur bahasa dilihat berdasarkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Dari segi bentuk kata pula, kajian dilakukan dengan melihat rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Manakala kajian morfologi dari aspek golongan kata pula dilakukan dengan melihat proses pengkategorian perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama.  
            
Kata terbentuk dari unit-unit terkecil yang dipanggil morfem, iaitu unit tatabahasa terkecil yang bermakna dan berfungsi secara gramatis dan menjalankan tugas nahu (Lokman Abd Wahid dalam Dr Ali Mahmood et al, 2004:97). Perkataan ialah morfem dan boleh terbentuk daripada satu morfem atau lebih. Sebagai contoh, kata 'beri' merupakan perkataan yang terhasil daripada satu morfem, manakala kata 'memberi' merupakan contoh kata yang terhasil daripada dua morfem, iaitu mem+beri.
            
Morfem terdiri daripada dua jenis, iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas ialah kata yang dapat berdiri sendiri, manakala morfem terikat pula ialah kata yang tidak dapat berdiri sendiri, iaitu morfem yang hanya wujud bersama-sama morfem lain. Contoh morfem terikat ialah imbuhan. Sebagai contoh, kata 'jalan' dan kata 'main' ialah  morfem bebas, iaitu boleh berdiri sendiri dan bermakna. Akan tetapi, imbuhan 'ber' dalam kata 'berjalan' dan imbuhan 'an' dalam kata 'mainan' ialah morfem terikat. Hal ini kerana, imbuhan 'ber' dan 'an' merupakan unit-unit yang tidak boleh berdiri sendiri dan tidak boleh wujud tanpa adanya kata dasar.

           
Tuntasnya, proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa adalah proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Dalam bahasa Melayu, terdapat empat proses pembentukan kata, iaitu pengimbuhan, pemajmukan, penggandaan dan pengakroniman.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...